Example of teaching materials for sign language and braille curriculum

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສປປ ລາວ) ແລະ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຮ່ວມກັນຈັດງານລະນຶກວັນຄົນພິການສາກົນ ປີ 2023 ແລະ ກອງປະຊຸມສໍາມະນາເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານຄົນພິການ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບການຮັກສາຄວາມປອດໄພສຳລັບເດັກ

ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນຄົນພິການສາກົນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາຂື້ນ 2 ວັນ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານຄົນພິການ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຳລັບການຮັກສາຄວາມປອດໄພສຳລັບເດັກໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັ້ນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

Read more