Teacher confidently teaching English Phonics

ຄູມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການສອນການອອກສຽງໃນພາສາອັງກິດ

ວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູຕອນໃໝ່ ໄດ້ອອກອາກາດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ເຊິ່ງໄດ້ນຳສະເໜີ 7 ວີທີແຕກຕ່າງກັນ ທີ່ຄູສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອປັບປຸງທັກສະພາສາອັງກິດ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ອອກວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູຕອນໃໝ່ ກ່ຽວກັບ 7 ວິທີການ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນການສອນພາສາອັງກິດ. ວິດີໂອແມ່ນຜະລິດໂດຍທີມງານຂະແໜງສື່ອີເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ການສຶກສາທາງໄກ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ)

ພາສາອັງກິດແມ່ນພາສາສາກົນ ທີ່ນຳໃຊ້ເພື່ອສື່ສານລະຫວ່າງບັນດາປະເທດໃນໂລກ ແລະ ກໍ່ຍັງຖຶກນຳໃຊ້ເປັນພາສາຫຼັກເພື່ອດຳເນີນການປະຕິບັດງານຂອງ ບັນດາອຸປະກອນເພື່ອການສື່ສານທີ່ທັນສະໄໝເຊັ່ນ: ຄອມພິວເຕີ, ໂທລະສັບມືຖື, ຊັອບແວ ແລະ ອື່ນໆ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມປະຈຸບັນ,ນັກຮຽນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາທັກສະດ້ານພາສາອັງກິດຂອງຕົນຜ່ານການ ເວົ້າ, ຟັງ, ອ່ານ ແລະ ຂຽນ. ຫາກສາມາດເຂົ້າໃຈພາສາອັງກິດລະດັບພື້ນຖານແລ້ວ, ນັກຮຽນຈະມີໂອກາດໃນຫຼາຍໆດ້ານໃນອະນາຄົດ. ດ້ວຍເຫດຜົນນັ້ນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈິ່ງໄດ້ມີຫຼັກສູດສຳລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ທີ່ເລີ່ມຕົ້ນຮຽນພາສາອັງກິດນັບແຕ່ຂັ້ນ ປ.3.

ທ່ານ ຄຳຈັນ ລັດທະຍອດ, ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ສວສ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ພາສາອັງກິດເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຫຼັກສູດປະຖົມສຶກສາ ແລະ ຄູທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ສອນ. ແຕ່ການສອນພາສາຕ່າງປະເທດຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍສຳລັບຄູ, ໂດຍສະເພາະຖ້າພວກເຂົາບໍ່ໝັ້ນໃຈດ້ານພາສາອັງກິດຂອງຕົນເອງ. ຈຸດປະສົງຂອງວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູຕອນໃໝ່ນີ້ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມ ໄດ້ຮູ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ເຫັນຕົວຢ່າງຕົວຈິງ ກ່ຽວກັບວິທີທີ່ພວກເຂົາສາມາດພັດທະນາທັກສະພາສາອັງກິດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການສອນພາສາອັງກິດ.”

Filming of the new teacher development video

ໃນລະຫວ່າງການຖ່າຍທຳວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູຕອນໃໝ່ນີ້

Practicing lesson and vocabulary with your colleague

ຝຶກຄຳບົດຮຽນ ແລະ ຄຳສັບກັບເພື່ອຮ່ວມງານ

ວິດີໂອນີ້ຖ່າຍທຳຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນຕົວຈິງທີ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ໄດ້ອະທິບາຍ 7 ວິທີແຕກຕ່າງກັນ ທີ່ຄູອາຈານສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການສອນພາສາອັງກິດ. ແຕ່ລະວິທີ ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍການດໍາເນີນການສອນຕົວຈິງຂອງຄູ, ຄູຝຶກ ແລະ ນັກຮຽນທີ່ເປັນອາສາສະມັກຮ່ວມໃນການຖ່າຍທຳວິດີໂອນີ້. ເຕັກນິກທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນແມ່ນງ່າຍ ແລະ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄູສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໄດ້ໄວ: ການຮຽນຮູ້ຄໍາສັ່ງພື້ນຖານໃນຫ້ອງຮຽນ, ການຝຶກຊ້ອມບົດຮຽນເປັນຄູ່ກັບເພື່ອຮ່ວມງານ, ການຄົ້ນຄວ້າດ້ວຍຕົນເອງ, ວິທີການນໍາໃຊ້ວັດຈະນານຸກົມອອນລາຍ ແລະ ວິທີການຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ໄວຈາກຄູຝຶກ.

ວິດີໂອນີ້ ແມ່ນໄດ້ອອກອາກາດທາງ ຊ່ອງ ໂທລະພາບການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (Lao ESTV) ຊ່ອງ 8 ທາງດາວທຽມລາວແຊັດ, ແພຼັດຟອມຄັງປັນຍາລາວ ແລະ ທາງຊ່ອງ YouTube: ວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູ Teacher Development Videos.

ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄູສອນຊັ້ນປະຖົມຕື່ມອີກ, ຫຼັກສູດພາສາອັງກິດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ສຳລັບຂັ້ນຮຽນ ປ. 3 ຫາ ປ.5 ທີ່ພັດທະນາໂດຍ ສວສ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນ-/ການສອນພາສາອັງກິດງ່າຍຂຶ້ນສຳລັບຄູ ແລະ ນັກຮຽນ. ຫົວຂໍ້ ແລະ ສັບພາສາທີ່ມີຢູ່ໃນບົດຮຽນແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງນັກຮຽນ. ຕົວຢ່າງ, ເວົ້າກ່ຽວກັບຄອບຄົວ, ອາຫານ ແລະ ກິດກະກຳຍາມຫວ່າງ. ຫຼັກສູດພາສາອັງກິດຍັງລວມມີ ຟາຍສຽງທີ່ໃຫ້ຄູນຳໃຊ້ໃນການສອນ ທີ່ມີຢູ່ໃນ USB ທີ່ໄດ້ແຈກຍາຍໃຫ້ ແລະ ຍັງອັບໂຫຼດລົງໃນຊ່ອງ YouTube ວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູ Teacher Development Videos. ຄູສາມາດນໍາໃຊ້ຟາຍສຽງດັ່ງກ່າວເພື່ອຮຽນຮູ້ ແລະ ພັດທະນາພາສາອັງກິດຂອງຕົນເອງ ລວມທັງການນຳໃຊ້ສອນນັກຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນ.

ດ້ວຍຍອດວິວຫຼາຍກວ່າ 3 ລ້ານວິວ, ທາງຊ່ອງ YouTube ວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູ (Teacher Development Videos) ທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນນັບແຕ່ ປີ 2019 ໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ຖືວ່າເປັນຊ່ອງຢູທູບທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ. ຊ່ອງຢູທູບດັ່ງກ່າວ ປະກອບມີວິດີໂອການສອນສຳລັບການຝຶກການຮຽນການສອນ ແລະ ຟາຍສຽງ ເພື່ອໃຫ້ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມ, ຄູຝຶກ ແລະ ພະນັກງານຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານິເທດພາຍໃນ ໄດ້ນຳໃຊ້. ບັນດາວິດີໂອປະກອບມີຫຼາຍວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຼັກສູດໃໝ່ ແລະ ວິທີການຮຽນແບບໃໝ່ ທີ່ເນັ້ນການປະຕິບັດຕົວຈິງ. ຄູໄດ້ນຳໃຊ້ເພື່ອກະກຽມບົດຮຽນ, ປັບປຸງວິທີການສິດສອນຂອງເຂົາເຈົ້າ ພ້ອມທັງ ຮຽນຮູ້ ຫຼື ທົບທວນ ເຕັກນິກສະເພາະໃດໜື່ງ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ເປີດ ດົນຕີ, ເພງ ແລະ ເລື່ອງເປັນພາສາອັງກິດ ໃຫ້ນັກຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນຟັງ.

ລິ້ງເພື່ອກົດຮັບຊົມວິດີໂອ: ກົດບ່ອນນີ້

Learning classroom instructions with your colleague

ຝຶກຄຳສັ່ງພື້ນຖານໃນຫ້ອງຮຽນຮ່ວມກັບເພື່ອຮ່ວມງານ

The production and filming team with the actors

ທີມງານຖ່າຍທຳ ແລະ ນັກສະແດງທັງໝົດ