1. ການສະໜັບສະໜູນແບບທົ່ວໄປ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ຫຼັກສູດສ້າງຄູ ໃນທົ່ວປະເທດ

  2. ການສະໜັບສະໜູນແບບເຈາະຈົງ: ມີ 30 ເມືອງທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດ ໃນ 7 ແຂວງ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນເພິ່ມເຕີມ ຫຼື ມີການທົດລອງປະຕິບັດໂຄງການລິເລີ່ມຕ່າງໆ.

ເຂດບໍລິການວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ເມືອງເປົ້າໝາຍ ຂອງແຜນງານບີຄວາ ໄລຍະ 2

ກົດເພື່ອດາວໂຫລດ

30 ເມືອງເປົ້າໝາຍຂອງແຜນງານບີຄວາ ໄລຍະ 2

ກົດເພື່ອດາວໂຫລດ

ເຂດໂຄງການຝຶກເວົ້າພາສາລາວຂອງແຜນງານບີຄວາ ໄລຍະ 2

ກົດເພື່ອດາວໂຫລດ