ຂ່າວສານລ່າສຸດ

ຂ່າວສານທັງໝົດ

ວິດີໂອລ່າສຸດ


ວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູ ທີ 23 – ການສອນເປັນຄູ່

ການສອນເປັນຄູ່ ແມ່ນກິດຈະກໍາການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ ສໍາລັບຄູເພື່ອສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ເພື່ອການຮຽນຮູ້ກິດຈະກໍາໃນຫ້ອງຮຽນແບບໃຫມ່ ແລະ ວິທີການສອນນຳກັນ. ໃນວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູຕອນໃຫມ່ນີ້, ຄູສາມາດຮຽນຮູ້ສາມຂັ້ນຕອນຂອງການສອນຮ່ວມເປັນຄູ່ ແລະຕົວຢ່າງຕົວຈິງກ່ຽວກັບວິທີທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດນໍາໃຊ້ເຕັກນິກນີ້ ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ປັບປຸງການສອນຂອງຕົນ.


ສາລະຄະດີຄູຕົວແບບ ທີ 6 – ຜູ້ອຳນວຍການທີ່ເປັນແບບຢ່າງໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ

ເຊີນຮັບຊົມບົດສຳພາດຂອງຄູ ບຸນທ່ຽນ ທຳມະວົງແສງ ຈາກເມືອງຄຳ ແຂວງຊຽງຂວາງ. ຄູບຸນທ່ຽນ ມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນ ແລະ ອຸທິດຕົນໃນການເປັນຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນເຊິ່ງຈະເປັນຜູ້ທີ່ມາເລົ່າສູ່ພວກເຮົາຟັງໃນວິທີການສ້າງສະແວດລ້ອມທີ່ດີສຳລັບຄູ ແລະ ນັກຮຽນ ຂອງລາວ.


ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ

ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ແມ່ນລາຍການສົ່ງເສີມການສຶກສາແນວບັນເທີງແບບກາຕູນທີ່ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍດິນປັ້ນ ແລະ ຜ່ານເລື່ອງເລົ່າ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນ ຂັ້ນ ປ.1.

ຂໍ້ມູນປະຈຸບັນໂດຍຫຍໍ້

ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສົກຮຽນປີນີ້