Vice Minister Dr Sisouk, Charge d'affaires from the Australian and the US Embassy and representatives from the Ministry of Education and Sports

ທ່ານ ປອ ນາງ ສີສຸກ ວົງວິຈິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ອຸປະທູດ ຈາກສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ, ອຸປະທູດ ຈາກສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ຜູ້ແທນຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານ ອຸປະທູດ ຈາກສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ຈາກສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ມອບປຶ້ມນິທານສໍາລັບມຸມອ່ານໃຫ້ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາທົ່ວປະເທດ

ໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ ທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ປອ ນາງ ສີສຸກ ວົງວິຈິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ລາວ, ທ່ານ ແດນ ເຮວເດິນ, ອຸປະທູດ ຈາກສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ແລະ ທ່ານ ນາງ ມິແຊວ ເອົ້າລໍ, ອຸປະທູດ ຈາກສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ປະກາດການຮ່ວມມືຄັ້ງໃໝ່ ເພື່ອຂະຫຍາຍແຜນງານບີຄວາໄລຍະ 2 ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ເຊັນສັນຍາການຮ່ວມມື ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2023 ເພື່ອຂະຫຍາຍແຜນງານບີຄວາ ໄລຍະ 2 ເຊິ່ງ ທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການ USAID ໃນມູນຄ່າ 2,4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ປະມານ 46,2 ຕື້ກີບ) ຈະສົມທົບໃສ່ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໃນມູນຄ່າ 30 ລ້ານໂດລາອົດສະຕຣາລີ (ປະມານ 375,2 ຕື້ກີບ) ເພື່ອເພີ່ມການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ກິດກະກຳການຮຽນຮູ້ພາສາລາວ ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍທີ່ເຂົ້າໂຮງຮຽນແຕ່ຍັງບໍ່ທັນສາມາດເວົ້າພາສາລາວໄດ້ດີເທື່ອ ແລະ ກິດຈະກຳການສອນຫ້ອງຄວບ. ການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວພາຍໃຕ້ແຜນງານບີຄວາ ໄລຍະ 2 ແມ່ນການສະໜອງປຶ້ມນິທານໃສ່ມຸມອ່ານສໍາລັບຂັ້ນ ປ.3, ປ.4 ແລະ ປ.5 ໃນໂຮງຮຽນປະຖົມທົ່ວປະເທດ. ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງການຮ່ວມມືຄັ້ງ ໃໝ່ນີ້, ທ່ານ ອຸປະທູດ ຈາກທັງສອງປະເທດ ໄດ້ມອບປຶ້ມນິທານສຳລັບມຸມອ່ານໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວ, ເຊິ່ງມີ ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕາງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີ ແລະ ຮ່ວມສັງເກດກິດຈະກຳການອ່ານໃນຫ້ອງຮຽນອີກດ້ວຍ.

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ການສ້າງມຸມອ່ານໃນໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາທັງໝົດແມ່ນບຸລິມະສິດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕາມແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 2021-2025; ກະຊວງຮັບຮູ້ເຖິງບັນຫາທ້າທາຍຂອງໂຮງຮຽນຫລາຍແຫ່ງບໍ່ມີປຶ້ມນິທານທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຮ່ວມກັນ ໃນການພັດທະນາການຮຽນຮູ້ໜັງສືຜ່ານການສົ່ງເສີມການອ່ານ.”

Vice-Minister-Dr-Sisouk,-Charge-d'affaires-from-the-Australian-and-the-US-Embassy-listening-to-Grade-4-students-retelling-a-story

iທ່ານ ປອ ນາງ ສີສຸກ ວົງວິຈິດ, ອຸປະທູດ ຈາກສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ແລະ ອຸປະທູດ ຈາກສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ ຮ່ວມຮັບຟັງຂັ້ນ ປ.4 ເລົ່າເລື່ອງລາວ

Vice-Minister-Dr-Sisouk,-Charge-d'affaires-from-the-Australian-and-the-US-Embassy-visiting-the-storybooks-display

ທ່ານ ປອ ນາງ ສີສຸກ ວົງວິຈິດ, ອຸປະທູດ ຈາກສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ແລະ ອຸປະທູດ ຈາກສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ ຮັບຊົມການວາງສະແດງປຶ້ມນິທານ

ປຶ້ມນິທານຈຳນວນ 30.000 ຊຸດ ເຊິ່ງປະກອບມີ ນິທານ 21 ເລື່ອງ ຈະໄດ້ຖືກແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ຫ້ອງຮຽນຂັ້ນ ປ.3, ປ.4, ແລະ ປ.5 ໃນທົ່ວປະເທດ. ຫ້ອງຮຽນ ຂັ້ນ ປ.1 ແລະ ປ.2 ແມ່ນໄດ້ຮັບຊຸດປຶ້ມນິທານຈາກແຜນງານບີຄວາ ໄລຍະທໍາອິດ. ໃນສົກຮຽນນີ້ ແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ຈັດພິມຊຸດປຶ້ມນິທານ 39 ເລື່ອງ ສຳລັບ ປ.1 ແລະ ປ.2 ຈໍານວນ 3.265 ຊຸດ ເພື່ອແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຮງຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ໃນປີ 2019. ປຶ້ມນິທານເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກເປັນຢ່າງດີ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ເນື້ອໃນສ່ອງແສງເຖິງການເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຄົນລາວທຸກຄົນ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສົ່ງເສີມຄົນທີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກຄົນໃນສັງຄົມ. ຊຸດປຶ້ມນິທານ ສຳລັບຂັ້ນ ປ.5 ແມ່ນມີນິທານທີ່ຂຽນໂດຍພະແນກສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ, ເຊິ່ງຖືກກວດແກ້ ແລະ ອະນຸມັດ ໂດຍສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ. ບົດເລື່ອງນິທານນີ້ ສົ່ງເສີມຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມສຳຄັນ ໃຫ້ເດັກຍິງສືບຕໍ່ເຂົ້າຮຽນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມຫຼັງຈາກຈົບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນການສົ່ງເສີມການສຶກສາສໍາລັບທຸກຄົນ.

ທ່ານ ແດນ ເຮວເດິນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ຈຸດປະສົງຂອງມຸມອ່ານແມ່ນເພື່ອຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງບັນດາສື່ການອ່ານ ແລະ ສົ່ງເສີມວັດທະນະທໍາການອ່ານໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ. ປຶ້ມນິທານແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບເດັກ ແລະ ຄູ ເພາະວ່າມັນບໍ່ພຽງແຕ່ສ້າງຄວາມມ່ວນຊື່ນໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍ, ແຕ່ຍັງສົ່ງເສີມການສ້າງຈິນຕະນາການ, ພັດທະນາການດ້ານພາສາ, ເພີ່ມຄວາມຮູ້ ແລະ ຊ່ວຍພັດທະນາທັກສະໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ.”

ທ່ານ ນາງ ມິແຊວ ເອົ້າລໍ ໄດ້ກ່າວວ່າເຖິງການຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສາຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ສປປ ລາວ ວ່າ: “ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ມີຄວາມພູມໃຈທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ .ໃນການໃຫ້ທຶນແກ່ແຜນງານບີຄວາ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ລາວ ສົ່ງເສີມການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມສຶກສາໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍໃນລາວ. ການໃຫ້ບຸລິມະສິດຂອງແຜນງານບີຄວາໃນການສົ່ງເສີມການຮູ້ໜັງສື ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ອະນາຄົດທີ່ສົດໃສຂອງເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍທຸກຄົນ.” ທ່ານຍັງໄດ້ກ່ວຕື່ມວ່າ: “ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຍັງຈະໄດ້ສືບຕໍ່ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ເດັກນ້ອຍລາວ ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດດ້ານການສຶກສາ.”

ຄະນະຜູ້ແທນໄດ້ ເຂົ້າຮ່ວມສັງເກດກິດຈະກຳການອ່ານໃນຫ້ອງຮຽນ 3 ຫ້ອງ. ບັນດາແຂກປະທັບໃຈກັບບັນດານັກຮຽນ ທີ່ໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງຫ້າວຫັນໃນຫ້ອງຮຽນ, ເຮັດກິດຈະກຳຮ່ວມກັນ, ນຳໃຊ້ອຸປະກອນການຮຽນ, ນຳໃຊ້ຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ທັກສະດ້ານສິລະປະ ເພື່ອສະແດງຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາ.

Story-reading-time-for-the-grade-5-class

ຊົ່ວໂມງເລົ່ານິທານຂອງຂັ້ນຮຽນ ປ.5

Young-Grade-1-students-doing-a-role-play-activity

ນັກຮຽນຂັ້ນ ປ.1 ກຳລັງເຮັດກິດຈະກຳຫຼິ້ນບົດບາດສົມມຸດ