Teacher confidently teaching English Phonics

ຄູມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການສອນສຽງພາສາອັງກິດ

ມາດຕະຖານການສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງ ໄດ້ກຳນົດຢ່າງຊັດເຈນກ່ຽວກັບລະດັບຄາດໝາຍກ່ຽວກັບການຝຶກຊ້ອມເພື່ອພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ວິທີການສອນຂອງຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນບັນລຸດຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານການຮຽນໃຫ້ດີຂຶ້ນ

ພາຍຫຼັງການປະຕິຮູບຫຼັກສູດການຮຽນການສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ການສຳເລັດການທົບທວນປັບປຸງຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສຳເລັດນັບແຕ່ຂັ້ນ ປ.1 – ປ.5, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍ່ໄດ້ປັບປຸງມາດຕະຖານການສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ອົງການພັດທະນາສາກົນ ສາຫະລັດອາເມລິການ (USAID), ໂດຍຜ່ານ ແຜນງານບີຄວາ. ມາດຕະຖານການສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໂດຍ ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍ ທ່ານ ປອ.ນ. ສີສຸກ ວົງວິຈິດ ໃນວັນທີ 3/11/2023. ປະຈຸບັນ, ກົມສ້າງຄູ ກຳລັງກະກຽມວາງແຜນຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ມາດຕະຖານດັ່ງກ່າວ ຄາດວ່າໃນລະຫວ່າງເດືອນມັງກອນ 2024 ເຊິ່ງຈະມີຄະນະນຳຂັ້ນສູງຈາກບັນດາກົມກ່ຽວຂ້ອງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ພ້ອມດ້ວຍ ຜູ້ຕາງໜ້າຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການເຜີຍແຜ່ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານດັ່ງກ່າວ.

ມາດຕະຖານການສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໄດ້ກໍານົດພື້ນຖານທີ່ຊັດເຈນຂອງຄວາມຄາດຫວັງສໍາລັບການປະຕິບັດການພັດທະນາວິຊາຊີບ ແລະ ການສອນຂອງຄູສອນຊັ້ນປະຖົມ. ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງສາກົນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມຕ້ອງການມາດຕະຖານການສິດສອນທີ່ຊັດເຈນ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບຫຼັກສູດທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະສອນ. ມາດຕະຖານສະບັບປັບປຸງນີ້ແມ່ນມີຄວາມເຊື່ອມໂຍງຢ່າງກັນລະຫວ່າງຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ ຄຸນຄ່າທີ່ຄູຕ້ອງການເພື່ອສອນຫຼັກສູດສະບັບນີ້ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທຸກຄົນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

Teacher supporting student individual learning needs

ຄູໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນລາຍບຸກຄົນເມື່ອພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ

Teacher organising group activity in a multigrade classroom

ຄູຈັດກິດຈະກຳກຸ່ມໃນຫ້ອງຄວບ

ທ່ານ ເກດ ພັນລັກ , ຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ດ້ວຍຫຼັກສູດປະຖົມສຶກສາສະບັບປຸງໃໝ່ທີ່ມີຢູ່, ປະຈຸບັນ ໄດ້ມີການສຸມໃສ່ການສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບົບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງສໍາລັບການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ. ການປັບປຸງມາດຕະຖານການສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາແມ່ນນໍາພາໂດຍກົມສ້າງຄູ, ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການຈາກ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ອົງການ USAID ຜ່ານແຜນງານບີຄວາ. ແຜນງານນີ້ແມນເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສສກ. ຄະນະປະຕິບັດງານດ້ານວິຊາການມາດຕະຖານການສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2022 ແມ່ນລວມມີຜູ້ຕາງຫນ້າຈາກ ກົມສ້າງຄູ, ກົມສາມັນສຶກສາ, ກົມປະກັນຄຸນະພາບການສຶກສາ, ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ແລະ ວິທະຍາໄລຄູ 8 ແຫ່ງ.”

ມາດຕະຖານການສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງນີ້ ລວມມີ 4 ຂີດຄວາມສາມາດຫຼັກ ທີ່ຄູສອນຄວນສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນສາມລະດັບຄວາມຊຳນານ, ທ່ານ ເກດ ພັນລັກ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: “ມາດຕະຖານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເຄື່ອງມືຫຼັກໃນການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງລະບົບການສຶກສາຂອງຄູ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງຂອງຄູຊັ້ນປະຖົມໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄວາມແທດເໝາະກັບຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ.”

ມາດຕະຖານການສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຈະຖຶກນໍາໃຊ້ໃນຫຼາຍດ້ານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບກິດຈະກໍາການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ (CPD), ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທີ່ຊັດເຈນສໍາລັບຜູ້ທີ່ອອກແບບ ແລະ ສະໜອງການສະຫນັບສະຫນູນ CPD ສໍາລັບຄູສອນເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ ຄຸນຄ່າທີ່ຄູຕ້ອງການເພື່ອປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ. ຄູສອນຈະສາມາດນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານດັ່ງກ່າວເພື່ອສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາວິຊາຊີບຂອງຕົນເອງ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະເມີນຕົນເອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ການກໍານົດເປົ້າໝາຍສໍາລັບການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ (CPD) ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ມາດຕະຖານການສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຍັງຈະເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງຄູທີ່ຮຽນຈົບ ໃໝ່. ວິທະຍາໄລຄູຈະໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ໃຫ້ນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານດັ່ງກ່າວເພື່ອປະເມີນການປະຕິບັດຂອງນັກຮຽນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ກໍານົດວ່າພວກເຂົາເຈົ້າມີລະດັບຄວາມຊຳນານລະບຸໄວ້ໃນມາດຕະຖານໃນເວລາຮຽນຈົບ ແລະ ກາຍເປັນຄູ. ມາດຖະຖານດັ່ງກ່າວ ຍັງສອດຄ່ອງ ໃນຂະບວນການປະເມີນອຶ່ນໆອີກເຊັ່ນ: ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ ແລະ ສິ່ງຈູງໃຈຕໍ່ການຂໍຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູສອນວິຊາການ.

Teacher engaging students in Lao Language activity

ຄູໃຫ້ນັກຮຽນມີສ່ວນຮ່ວມກິດຈະກຳວິຊາພາສາລາວ