Collective and creative reflection on what is CPD, Savannakhet team

ການລວບລວມ ແລະ ການສະທ້ອນຄືນທີ່ສ້າງສັນກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນຫຍັງຂອງທີມງານສະຫວັນນະເຂດ

ພະນັກງານວິຊາການຫຼາຍກວ່າ 150 ຄົນໃນ 3 ວິທະຍາໄລຄູເປົ້າໝາຍໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບທັກສະການໃຫ້ຄຳປຶກສາ

ກອງປະຊຸມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ ທີມງານວິຊາການວິທະຍາໄລຄູ ທາງດ້ານທັກສະໃນການໃຫ້ຄຳປຶກສາ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນພ້ອມກັນທີ່ ວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ ແລະ ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ ໃນອາທິດ ວັນທີ 25 ກັນຍາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ, ໃນອາທິດຖັດມາແມ່ນຈັດຂຶ້ນທີ່ ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນໍ້າທາ ໃນອາທິດທຳອິດຂອງເດືອນ ຕຸລາ 2023. ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກິດຈະກໍາການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງສໍາລັບທີມງານວິຊາການໃນ 3 ວິທະຍາໄລຄູເປົ້າໝາຍທີ່ຈັດໂດຍກົມການສ້າງຄູ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ອົງການ USAID ໂດຍຜ່ານແຜນງານບີຄວາ.

ລະບົບການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ (CPD) ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ເພື່ອຮັບປະກັນການສະໜັບສະໜູນວຽກງານ CPD ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຄູໃນ 7 ແຂວງເປົ້າ ໝາຍ (ຫຼວງນ້ຳທາ, ຜົ້ງສາລີ, ບໍ່ແກ້ວ, ຊຽງຂວາງ, ຫົວພັນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຄຳມ່ວນ). ລະບົບ CPD ໃນຂັ້ນໂຮງຮຽນນີ້, ວິທະຍາໄລຄູຈະເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ເພື່ອສະຫນັບສະໜັບໜູນຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານິເທດພາຍໃນ ແລະ ຄູສອນໃນໂຮງຮຽນ. ທີມງານຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານິເທດພາຍໃນກວ່າ 1.000 ຄົນໃນ 30 ເມືອງເປົ້າໝາຍ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມຈໍານວນຫນຶ່ງ ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມພ້ອມຕໍ່ພາລະບົດບາດໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຄູ.

ຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານິເທດພາຍໃນ ໄດ້ເລີ່ມໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຄູ ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງສົກຮຽນໃໝ່ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບການສອນໃນໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມ. ພາລະບົດບາດຂອງ 3 ວິທະຍາໄລຄູເປົ້າໝາຍ (ສະຫວັນນະເຂດ, ຄັງໄຂ ແລະ ຫຼວງນ້ຳທາ) ແມ່ນການພັດທະນາຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການຂອງທີມຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານິເທດພາຍໃນ. ວິທະຍາໄລຄູຈະກາຍເປັນສູນກາງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູ, ສໍາລັບນັກສຶກສາຄູ (ຜູ້ທີ່ຈະເປັນຄູໃນອະນາຄົດທີ່ກຳລັງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ) ແລະ ຄູສອນໃນໂຮງຮຽນ (ຄູໃນປະຈຸບັນ). ເປົ້າໝາຍສູງສຸດແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຄູສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມກັບນັກຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການຮຽນຮູ້ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຜົນການຮຽນທີ່ດີຂຶ້ນ.

ທ່ານ ເກດ ພັນລັກ, ຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ວິທະຍາໄລຄູຈະນໍາພາການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານິເທດພາຍໃນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄູຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງ. ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ອົງການ USAID ໂດຍຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການຈັດຝຶກອົບຮົມທີ່ຕ້ອງການໂດຍທີມງານວິຊາການຈາກວິທະຍາໄລຄູ ເພື່ອປະຕິບັດພາລະບົດບາດທີ່ສໍາຄັນນີ້.”

Group activity on the 6 main qualities of a good mentor, Luang Namtha TTC

ກິດຈະກຳກຸ່ມກ່ຽວກັບ 6 ຄຸນນະສົມບັດຫຼັກໆໃນການເປັນຄູຝຶກທີ່ດີ, ທີມງານຫຼວງນ້ຳທາ

Mapping the skills needed for IPS support, Khang Khay TTC

ການເຊື່ອມໂຍງທັກສະທີ່ຈຳເປັນຂອງຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານິເທດພາຍໃນ, ທີມງານວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຄ

ການຝຶກອົບຮົມໃນປະຈຸບັນ ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອໃຫ້ທີມງານດ້ານວິຊາການຂອງວິທະຍາໄລຄູເປົ້າໝາຍ ເອົາໃຈໃສ່ຝຶກຝົນບົດບາດຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ເປັນຜູ້ຊີ້ນຳຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານິເທດພາຍໃນ. ເຊິ່ງໄດ້ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໃນການຊ່ວຍເຫຼືອແບບເຊິງໜ້າ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອແບບທາງໄກແກ່ຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານິເທດພາຍໃນ. ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນຝຶກໃຫ້ໂດຍທີມຜູ້ຊ່ຽວຊານວຽກງານຝຶກອົບຮົມຄູຂອງແຜນງານບີຄວາ.

ທ່ານ ອາຈານ ບົວສອນ ແສງມະນີ, ທີມງານວິຊາການຂອງວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນ້ຳທາ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍສຳລັບທີມງານວິຊາການຂອງວິທະຍາໄລຄູ. ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບພະນັກງານ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັກນິກວິຊາການແກ່ຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານິເທດພາຍໃນ ທີ່ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຄູເພື່ອປັບປຸງການສອນບົດຮຽນຂອງພວກເຂົາໂດຍນຳໃຊ້ຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່”. ການຝຶກອົບຮົມຍັງເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບທີມງານວິຊາການສໍາລັບການເຮັດວຽກປະຈໍາວັນຂອງພວກເຂົາທີ່ວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ການພັດທະນາວິຊາຊີບຂອງຕົນເອງ. ລາວເນັ້ນໜັກອີກວ່າ, ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດສະທ້ອນຄືນວຽກງານຂອງຕົນເອງໃນການປັບປຸງໃນອານາຄົດໃນນາມທີ່ເປັນຄູຂອງນັກສຶກສາຄູ ແລະ ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມແກ່ຄູສອນໃນໂຮງຮຽນ.

ການຝຶກອົບຮົມແຕ່ລະຄັ້ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຫນ້ອຍ 50 ຄົນ, ປະກອບມີ: ທີມງານວິຊາການຈາກວິທະຍາໄລຄູ; ຜູ້ສັງເກດການຈາກ ກົມສ້າງຄູ; ທີມງານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ; ທີມງານປະສານງານຈາກວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ. ໃນໄລຍະ 4 ມື້ຂອງການຝຶກອົບຮົມ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຄົ້ນຫາວິທີການທີ່ພາລະບົດບາດຂອງເຂົາເຈົ້າສາມາດສະໜັບສະໜູນນັກຮຽນໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນພາຍໃຕ້ຮູບແບບ CPD ໃໝ່ ຂອງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສປປ ລາວ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບທັກສະທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການໃຫ້ຄໍາປຶກສາທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານິເທດພາຍໃນ. ໃນກອງປະຊຸມມີຫຼາກຫຼາຍກິດຈະກຳ ເຊັ່ນ: ການສະແດງບົດບາດສົມມຸດ, ການຈໍາລອງ ແລະ ການນໍາສະເໜີແບບໂຕ້ຕອບ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະຕິບັດທັກສະການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບໃນລະຫວ່າງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ວິທີທີ່ພວກເຂົາຈະນໍາໃຊ້ໃນການເຮັດວຽກກັບທີມງານ ຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານິເທດພາຍໃນ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງແຕ່ລະມື້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງແລະ ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງບົດຮຽນເພື່ອໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງຕົນ.

ທ່ານ ອາຈານ ແສງແກ້ວ ພູນລາພາ ແລະ ທ່ານ ອາຈານ ສາຍຄຳ ປະດີຈິດ ຈາກທີມວິຊາການ ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນ້ຳທາ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈໄດ້ດີຂຶ້ນວ່າ CPD ແມ່ນຫຍັງ ໂດຍສະເພາະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນໃນລະບົບ CPD ໃໝ່. ໃນປັດຈຸບັນພວກເຮົາມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບບັນດາເຕັກນິກ ເຊັ່ນ: ການປຶກສາຫາລື ແລະ ຮອບວຽກການຮຽນຮູ້. ການຝຶກອົບຮົມຍັງສຸມໃສ່ວິທີການສະໜັບສະໜູນຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານິເທດພາຍໃນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອແບບເຊິ່ງໜ້າ ຫຼື ແບບທາງໄກ ເພາະໄດ້ມີການຝຶກການປະຕິບັດຫຼາຍຢ່າງຢູ່ໃນການຝຶກອົບຮົມ. ຕອນນີ້ພວກເຮົາຮູ້ສຶກໝັ້ນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານິເທດພາຍໃນ. ໃນປະຈຸບັນ ພວກເຮົາມີຄວາມພ້ອມທີ່ດີກວ່າເກົ່າ ເພື່ອປະເມີນສະຖານະການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໃນອະນາຄົດ ພ້ອມທັງກຽມພ້ອມສໍາລັບການແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.”

ທີມງານວິຊາການຂອງວິທະຍາໄລຄູ ຈະເດີນທາງໄວໆນີ້ ເພື່ອລົງຕິດຕາມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານິເທດພາຍໃນ ທີ່ພວກເຂົາຮັບຜິດຊອບຢູ່ໃນໂຮງຮຽນໃນເຂດບໍລິການຂອງພວກເຂົາ. ພາຍຫຼັງການລົງຕິດຕາມຄັ້ງທຳອິດນີ້, ພວກເຂົາຈະກັບໄປອີກຄັ້ງ ເພື່ອສະທ້ອນຄືນການລົງຕິດຕາມ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ພວກເຂົາຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດການພັດທະນາວິຊາຊີບຂອງຕົນເອງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປັນທີມທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການສະໜັບສະໜູນຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານິເທດພາຍໃນ ແລະ ຊ່ວຍປັບປຸງຄຸນນະພາບການສອນ ແລະ ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ.

Presenting the new CPD model and roles, Luang Namtha TTC

ການນຳສະເໜີຮູບແບບການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງແບບຕໍ່ເນື່ອງແບບໃໝ່, ທີມງານວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນ້ຳທາ

ທ່ານ ເກດ ພັນລັກ ໄດ້ກ່າວສະຫຼຸບ ໃນຕອນທ້າຍວ່າ: “ຄູມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ. ເປົ້າໝາຍ ຂອງລະບົບ CPD ໃໝ່ທີ່ເນັ້ນໃສ່ຂັ້ນໂຮງຮຽນ ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄູສອນຢູ່ໃນເຂດບໍລິການຂອງວິທະຍາໄລຄູໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໝັ້ນໃຈກັບການສອນຫຼັກສູດໃໝ່. ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ສຶກມີແຮງຈູງໃຈທີ່ຈະສືບຕໍ່ປັບປຸງທັກສະການສິດສອນຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນຂອງພວກເຂົາໄດ້ຮຽນຮູ້ດີຂຶ້ນ.”