ພະຈິກ, 2023

ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານິເທດພາຍໃນ

ມີແຕ່ສະບັບພາສາລາວ

ດາວໂຫລດ

ຕຸລາ, 2023

ການປົກປ້ອງ ແລະ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ສຳລັບເດັກ. ສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານິເທດພາຍໃນ
ມີແຕ່ສະບັບພາສາລາວ 

ດາວໂຫລດ

ພຶດສະພາ, 2023

ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື້ອງ ຂັ້ນ ປ.5
ມີແຕ່ສະບັບພາສາລາວ

ດາວໂຫລດ

ພຶດສະພາ, 2023

ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 5 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່
ມີແຕ່ສະບັບພາສາລາວ

ດາວໂຫລດ

ມິຖຸນາ, 2022

ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ ຂັ້ນ ປ.4
ມີແຕ່ສະບັບພາສາລາວ

ດາວໂຫລດ

ມິຖຸນາ, 2022

ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 4 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່
ມີແຕ່ສະບັບພາສາລາວ

ດາວໂຫລດ

ມິຖຸນາ, 2022

ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 3 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່
ມີແຕ່ສະບັບພາສາລາວ

ດາວໂຫລດ

ມິຖຸນາ, 2021

ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ ຂັ້ນ ປ.3
ມີແຕ່ສະບັບພາສາລາວ

ດາວໂຫລດ

ມິຖຸນາ, 2020

ວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູ ຂັ້ນ ປ.2
ມີແຕ່ສະບັບພາສາລາວ

ດາວໂຫລດ

ມິຖຸນາ, 2020

ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ ຂັ້ນ ປ.2
ມີແຕ່ສະບັບພາສາລາວ

ດາວໂຫລດ

ເມສາ, 2019

ສົ່ງເສີມລູກຫຼານຂອງທ່ານໃນການຮຽນຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ.1
ມີແຕ່ສະບັບພາສາລາວ

ດາວໂຫລດ

ມີນາ, 2019

ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ສຳລັບຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ຄູສຶກສານິເທດ
ມີແຕ່ສະບັບພາສາລາວ

ດາວໂຫລດ

ມີນາ, 2019

ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສືກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ສຳລັບຄູຂັ້ນ ປ.1
ມີແຕ່ສະບັບພາສາລາວ

ດາວໂຫລດ

ມີນາ, 2019

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ສຳລັບຂັ້ນ ປ.1
ມີສະບັບພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ

ດາວໂຫລດ

ທັນວາ, 2019

ກອງທຶນນະວັດຕະກຳໃໝ່ດ້ານການສຶກສາ

ມີສະບັບພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ

ດາວໂຫລດ