ພຶດສະພາ, 2023
ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 5 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່
ແຜ່ນພັບສະບັບນີ້ມີແຕ່ສະບັບພາສາລາວ, ກົດເພື່ອດາວໂຫລດ

ຕຸລາ, 2022
ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ.4
ສົກຮຽນ 2022-2023
ແຜ່ນພັບຂໍ້ມູນສະບັບນີ້ມີທັງສະບັບພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ, ກົດເພື່ອດາວໂຫລດ

ມິຖຸນາ, 2022
ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ ຂັ້ນ ປ.4
ແຜ່ນພັບສະບັບນີ້ມີແຕ່ສະບັບພາສາລາວ, ກົດເພື່ອດາວໂຫລດ

ມິຖຸນາ, 2022
ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 4 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່
ແຜ່ນພັບສະບັບນີ້ມີແຕ່ສະບັບພາສາລາວ, ກົດເພື່ອດາວໂຫລດ

ມິຖຸນາ, 2021
ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 3 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່
ແຜ່ນພັບສະບັບນີ້ມີແຕ່ສະບັບພາສາລາວ, ກົດເພື່ອດາວໂຫລດ

ມິຖຸນາ, 2021
ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ ຂັ້ນ ປ.3
ແຜ່ນພັບສະບັບນີ້ມີແຕ່ສະບັບພາສາລາວ, ກົດເພື່ອດາວໂຫລດ

ຕຸລາ, 2020
ແຜນງານບີຄວາ 2015-2020
ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກແຜນງານ
ແຜ່ນພັບຂໍ້ມູນສະບັບນີ້ມີທັງສະບັບພາສາລາວ ແລະ ສະບັບພາສາອັງກິດ, ກົດເພື່ອດາວໂຫລດ

ກັນຍາ, 2020
ໂປສະເຕີການຮັກສາປຶ້ມແບບຮຽນ
ໂປສະເຕີນີ້ມີແຕ່ສະບັບພາສາລາວ, ກົດເພື່ອດາວໂຫລດ

ກັນຍາ, 2020
ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫຼັກສູດ ຂັ້ນ ປ. 2
ສົກຮຽນ 2020-2021
ແຜ່ນພັບຂໍ້ມູນສະບັບນີ້ມີທັງສະບັບພາສາລາວ ແລະ ສະບັບພາສາອັງກິດ, ກົດເພື່ອດາວໂຫລດ

ມິຖຸນາ, 2020
ວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູ ຂັ້ນ ປ.2
ແຜ່ນພັບສະບັບນີ້ມີແຕ່ສະບັບພາສາລາວ, ກົດເພື່ອດາວໂຫລດ

ມິຖຸນາ, 2020
ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ ຂັ້ນ ປ.2
ແຜ່ນພັບສະບັບນີ້ມີແຕ່ສະບັບພາສາລາວ, ກົດເພື່ອດາວໂຫລດ

ມັງກອນ, 2020
ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດ ຂັ້ນ ປ.1
ສົກຮຽນ 2019 – 2020
ແຜ່ນພັບຂໍ້ມູນສະບັບນີ້ມີທັງສະບັບພາສາລາວ ແລະ ສະບັບພາສາອັງກິດ, ກົດເພື່ອດາວໂຫລດ

December, 2019
Presentation and results of the 15 projects
Lao and English, Click to download

July, 2019
Launch of the New National Primary Curriculum Ceremony Press Clipping
Lao and English, Click to download

June, 2019
Grade 1 Teacher Training Process and Teams
Infographics available in English and Lao, Click to download

June, 2019
Development of Accessible and Inclusive Learning Materials by Research Institute for Educational Sciences of Lao PDR
Infographics available in Lao and English, Click to download

ເມສາ, 2019
ສົ່ງເສີມລູກຫຼານຂອງທ່ານໃນການຮຽນຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ.1
ແຜ່ນພັບສະບັບນີ້ມີແຕ່ສະບັບພາສາລາວ, ກົດເພື່ອດາວໂຫລດ

ມີນາ, 2019
ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ສຳລັບຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ຄູສຶກສານິເທດ
ແຜ່ນພັບສະບັບນີ້ມີແຕ່ສະບັບພາສາລາວ, ກົດເພື່ອດາວໂຫລດ

ມີນາ, 2019
ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສືກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ສຳລັບຄູຂັ້ນ ປ.1
ແຜ່ນພັບສະບັບນີ້ມີແຕ່ສະບັບພາສາລາວ, ກົດເພື່ອດາວໂຫລດ

November, 2018
Implementing a new improved National Primary Curriculum Brochure
Lao and English, Click to download

September, 2018
BEQUAL Newsletter issue 3
Lao and English, Click to download

October, 2017
BEQUAL Newsletter issue 2
Lao and English, Click to download

November, 2016
BEQUAL Newsletter issue 1
Lao and English, Click to download