Enumerators practicing how to support any visually impaired students interviewed for the Inclusive Study data collection

ການຄົ້ນຄວ້າຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອສຶກສາວິໄຈຄຸນນະພາບການຮຽນການສອນ ທີ່ຈະນຳໄປສູ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງນັກຮຽນໃນການຮຽນຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ສາມາດປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ

ນັບຕັ້ງແຕ່ກາງເດືອນກຸມພາ 2024, ທີມນັກເກັບຂໍ້ມູນ 23 ທ່ານ ຈາກບັນດາວິທະຍາໄລຄູຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ຈະເດີນທາງໄປໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໃນ 30 ເມືອງເປົ້າໝາຍ ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນທຽບຖານສຳລັບ ກໍລະນີສຶກສາຄົ້ນ ຄວ້າການຮຽນການສອນ ແບບເໝາະສົມສຳລັບເດັກທຸກຄົນ ເປັນໄລະເວລາ 3 ປີ ແລີ່ມແຕ່ປີ 2024-2026. ໃນລະຫວ່າງ ເດືອນກຸມພາ ແລະ ເດືອນມີນາ ຂອງທຸກປີ, ພວກເຂົາຈະດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາກໍລະນີສຶກສາແບບປະລິມານ ໂດຍການສໍາພາດກຸ່ມເປົ້າໝາຍ 21 ໂຮງຮຽນ. ໃນເດືອນເມສາ ຂອງທຸກປີ, ທີມງານຈະດໍາເນີນການປະເມີນຜົນການຮຽນກັບນັກຮຽນຂັ້ນ ປ.1 ໃນ 120 ໂຮງຮຽນ. ການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາແມ່ນນໍາພາໂດຍກົມສ້າງຄູ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ອົງການພັດທະນາສາກົນຂອງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID) ໂດຍຜ່ານແຜນງານບີຄວາ.

ທ່ານ ເກດ ພັນລັກ, ຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູໄດ້ກ່າວວ່າ: “ກົມສ້າງຄູໄດ້ຊີ້ນໍາການອອກແບບການສຶກສາວິໄຈ ການສອນທີ່ເໝາະສົມສຳລັບເດັກທຸກຄົນ ແລະ ວິທີການສະໜັບສະໜູນນັກເກັບຂໍ້ມູນຈະລົງໄປປະເມີນທີ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ວິທີທີ່ຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການສົນທະນາກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທີ່ເກັບໄດ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ.”

ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ຈະລວບລວມເອົາຂໍ້ມູນດ້ານການປ່ຽນແປງ ແລະ ການປັບປຸງການປະຕິບັດການສິດສອນຂອງຄູ ຂັ້ນ ປ.1 , ປ.2 ແລະ ປ.3 ພ້ອມທັງ ສຶກສາວ່າ ການປະຕິບັດເຫຼົ່ານັ້ນ ແມ່ນມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ກັບການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນ. ການສຶກສາຈະກໍານົດຍຸດທະສາດທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການສ້າງວັດທະນະທໍາ ສຳລັບ ການສອນ ແລະ ການຮຽນ ແບບທີ່ເໝາະສົມສຳລັບເດັກທຸກຄົນ ໃນໄລຍະເວລາ 3 ປີ. ຊຶ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອຄົ້ນຫາວິທີການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ການປະຕິບັດການສິດສອນທີ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກຮຽນ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮຽນການສອນ.

Enumerators visiting a specialised school to understand teaching strategies used for visually and hearing impaired students

Enumerators walking to a remote school in Thapangthong district, Savannakhet Province

ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໝາຍເຖິງ ນັກຮຽນທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ ທີ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ຫຼາກຫຼາຍຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດປະກອບຄຳເຫັນ, ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ, ໄດ້ຮັບການເຄົາລົບ ແລະ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ. ການສຶກສາທີ່ລວມເອົາການສຶກສາຮຽນຮ່ວມແມ່ນເກີດຂຶ້ນໄດ້ເມື່ອມີການກຳນົດການສຶກສາແບບລັກສະນະແລກປ່ຽນ ເຊັ່ນ: ນັກຮຽນທີ່ມາຈາກພຶ້ນຖານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ມີຄວາມສາມາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອໃຫ້ສາມາດເອົາຊະນະອຸປະສັກທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ.

ການສຶກສາດັ່ງກ່າວຈະດຳເນີນໃນ 120 ໂຮງຮຽນ ໃນ 30 ເມືອງໃນແຂວງເປົ້າໝາຍ 7 ແຂວງ (ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ). ໂຮງຮຽນທີ່ຖືກຄັດເລືອກແມ່ນອີງໃສ່ດ້ານຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງນັກຮຽນທີ່ມາຮຽນ ເຊັ່ນ: ໂຮງຮຽນທີ່ມີນັກຮຽນຊົນເຜົ່າທີ່ບໍ່ເວົ້າພາສາລາວເປັນຫຼັກໃນຄອບຄົວ , ແລະ ນັກຮຽນທີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ນັກຮຽນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຂາດຮຽນເພາະຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຊ່ວຍວຽກຄອບຄົວ.

ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ, ຈະມີນັກຮຽນຂັ້ນ ປ.1 ປະມານ 1.000 ຄົນ ໃນ 120 ໂຮງຮຽນ ຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການທົດສອບວິຊາພາສາລາວໃນປີ 2024, 2025 ແລະ 2026. ສັງເກດການສອນຂອງຄູ120 ທ່ານ ເປັນຈຳນວນ 720 ຄັ້ງ , ໃນລະຫວ່າງການສຶກສາຄົ້ນຄວ້ານີ້ ປີໜຶ່ງຈະໄດ້ສັງເກດການສອນ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ. ການສໍາພາດແບບລົງເລິກຈະຈັດຂຶ້ນໃນ 21 ໂຮງຮຽນໃນແຕ່ລະປີ ເພື່ອສຳພາດກຸ່ມຕົວຢ່າງເປົ້າໝາຍ ທີ່ປະກອບມີ: ນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງ, ຄູ, ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ, ຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານິເທດພາຍໃນ, ທີມງານວິຊາການຈາກວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນຫຼັກຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. .

ທ່ານ ເກດ ພັນລັກ ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ: “ຜົນຂອງການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາປັບປຸງລະບົບການພັດທະນາວິຊາຊີບຂອງຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ. ພວກເຮົາຈະກໍານົດກໍລະນີຜົນສໍາເລັດໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ການສິດສອນທີ່ນໍາໄປສູ່ການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນທີ່ຄຳນຶງເຖິງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຕົວຢ່າງ ແລະ ວິທີການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ຖືກນໍາໃຊ້. ວິທີການທີ່ດີເຫຼົ່ານັ້ນ ຈະໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງຄູ ແລະ ນັກຮຽນ.”