ນັກຮຽນກຳລັງເຮັດກິດຈະກຳເປັນກຸ່ມຈັດລຽງບັດຄຳຮູບພາບໃນວິຊາວິທະຍາສາດ

ໃນວິດີໂອຝຶກອົບຮົມໃໝ່ນີ້, ຄູຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳເປັນຄູ່ ແລະ ເປັນກຸ່ມ ເພື່ອຈັດໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກຳ ແລະ ເນັ້ນຄວາມສຳຄັນໃນການເຮັດກິດຈະກຳແບບເພື່ອນ-ຊ່ວຍ-ເພື່ອນ

ນັບແຕ່ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ, ໄດ້ຜະລິດວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູ ເພື່ອໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ຕົວຢ່າງຕົວຈິງໃນຫ້ອງຮຽນຂອງວິທີການຮຽນ-ການສອນແບບໃໝ່ໃນການປະຕິບັດການສອນດ້ວຍຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃຫ້ແກ່ຄູ. ວິທີການຮຽນແບບໃໝ່ທີ່ເນັ້ນການຮຽນດ້ວຍການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແມ່ນເນັ້ນໜັກໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນທຸກກິດຈະກຳ, ຮຽນຮູ້ການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການຄົ້ນຄິດແບບວິເຄາະ.

ກິດຈະກຳເປັນຄູ່ ແລະ ເປັນກຸ່ມເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ຈະຊຸກຍູ້ການຮຽນຮູ້ດ້ວຍການປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງນັກຮຽນ ຍ້ອນວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນຮ່ວມມືກັນໃນກິດຈະກຳການຮຽນຮູ້ດັ່ງກ່າວ. ດ້ວຍກິດຈະກຳ ເປັນຄູ່ ແລະ ເປັນກຸ່ມ, ນັກຮຽນຈະໄດ້ເຮັດບົດຝຶກຫັດຮ່ວມກັນ, ໄດ້ສົນທະນາກັນ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນລະຫວ່າງກັນ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມຫມັ້ນໃຈ ແລະ ພັດທະນາການເຮັດວຽກເປັນທີມ ແລະ ທັກສະການສື່ສານ. ການເຮັດກິດຈະກຳເປັນຄູ່ ແລະ ເປັນກຸ່ມ ຍັງເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກເພື່ອນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນຮຽນຮູ້ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ. ການກິດຈະກຳເປັນຄູ່ ແລະ ເປັນກຸ່ມ ຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນມີທັດສະນະຄະຕິໃນແງ່ດີຕໍ່ການຮຽນຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງໃນນັ້ນສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ພວກເຂົາມີຜົນການຮຽນທີ່ດີຂຶ້ນ.
ການເຮັດວຽກເປັນຄູ່ ແລະ ເປັນກຸ່ມ ກໍ່ຍັງເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຄູເພາະມັນຊ່ວຍໃຫ້ຄູສາມາດສັງເກດນັກຮຽນໄດ້ ເມື່ອເຂົາເຈົ້ານຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະໃໝ່ໆ. ຜ່ານການສັງເກດນັກຮຽນທີ່ເຮັດກິດຈະກຳເປັນຄູ່ ຫຼື ເປັນກຸ່ມ ຄູສາມາດປະເມີນຂອບເຂດທີ່ນັກຮຽນເຂົ້າໃຈເນື້ອໃນບົດຮຽນ ແລະ ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນທີ່ວາງແຜນໄວ້ຫຼືບໍ່.

ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄູໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຄົນໃນຫ້ອງຮຽນມີສ່ວນຮ່ວມ ພ້ອມທັງປະກອບສ່ວນ, ຂະແໜງສື່ເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ການສຶກສາທາງໄກ ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ໄດ້ສ້າງວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູໃໝ່ໃນຫົວຂໍ້ນີ້.

ວິດີໂອໄດ້ຖືກຜະລິດໂດຍການສະຫນັບສະຫນູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕາລີໂດຍຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ເຊິ່ງໄດ້ຖ່າຍທຳຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນທີ່ເມືອງແຫ່ງໜຶ່ງຢູ່ເຂດຫ່າງໄກຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ ເພື່ອສະແດງຕົວຢ່າງຕົວຈິງຂອງການປະຕິບັດເຕັກນິກດັ່ງກ່າວ. ວີດີໂອນີ້ຍັງມີການແປພາສາມື ເພື່ອໃຫ້ຄູທີ່ສອນພາສາລາວດ້ວຍພາສາມືສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ.

Students working in pairs during Lao Language lesson

Teachers practicing a science activity to prepare students group work

ທ່ານ ຄຳຈັນ ລັດທະຍອດ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ວິທີໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນສຳລັບຄູເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຮຽນການສອນແມ່ນຜ່ານການເຮັດວຽກເປັນຄູ່ ແລະ ເປັນກຸ່ມ. ບົດຮຽນທັງໝົດໃນຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໃໝ່ໄດ້ລວມເອົາກິດຈະກຳທີ່ຕ້ອງໃຫ້ນັກຮຽນເຮັດວຽກເປັນຄູ່ ແລະ ກຸ່ມ. ນີ້ຄືເຫດຜົນທີ່ຂະ ແໜງສື່ເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ການສຶກສາທາງໄກ ຂອງພວກເຮົາໂດຍພາຍໃຕ້ສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕາລີ ໄດ້ສ້າງວິດີໂອໃໝ່ນີ້ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳເປັນຄູ່ ແລະ ເປັນກຸ່ມ.”

ວິດີໂອໄດ້ແນະນຳຄູ ແລະ ຄູຝຶກ ກ່ຽວກັບສີ່ຂັ້ນຕອນຫຼັກຂອງການຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳເປັນຄູ່ ແລະ ເປັນກຸ່ມ. ພາກທີ 1 ຂອງວິດີໂອສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການຈັດ ແລະ ວາງແຜນກິດຈະກໍາການເຮັດເປັນຄູ່ ຫຼື ເປັນກຸ່ມລວມທັງການກະກຽມອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ຈໍາເປັນ. ພາກທີ 2 ແມ່ນຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບວິທີການສ້າງກິດຈະກໍາ ແລະ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າກຸ່ມມີຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ເໝາະສົມສຳລັບເດັກທຸກຄົນ. ພາກທີ 3 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີທີ່ຄູສາມາດຕິດຕາມ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນ. ພາກສຸດທ້າຍ ແມ່ນກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາການສົນທະນາ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບກິດຈະກຳທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນຕອນທ້າຍຂອງບົດຮຽນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກຮຽນບອກເລົ່າແນວຄວາມຄິດ ແລະ ສະທ້ອນຄືນໃຫ້ເຫັນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮຽນຮູ້. ວິດີໂອສະແດງໃຫ້ເຫັນຕົວຢ່າງຂອງກິດຈະກໍາເປັນຄູ່ ແລະ ການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ ທີ່ມີຫຼາຍແບບຕ່າງກັນ ທີ່ຄູສາມາດປະຕິບັດໃນບົດຮຽນວິຊາພາສາລາວ, ວິຊາພາສາອັງກິດ ແລະ ວິຊາວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ດ້ວຍການເຮັດກິດຈະກຳເປັນຄູ່ ແລະ ເປັນກຸ່ມ ນັກຮຽນໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຮູ້ເອົາແນວຄວາມຄິດໃໝ່ໆ ແລະ ສາມາດຮຽນຮູ້ຈາກເພື່ອນຮ່ວມຫ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນັກຮຽນສາມາດຮຽນຮູ້ທີ່ຈະເຫັນຄຸນຄ່າ ແລະ ເຄົາລົບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເພື່ອນ ລວມທັງການສື່ສານລະຫວ່າງກັນ ເພື່ອເຮັດສໍາເລັດກິດຈະກຳການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ. ນັກຮຽນສາມາດພັດທະນາທັກສະດ້ານພາສາ ແລະ ທັກສະການຄິດທີ່ຊັບຊ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນ. ການເຮັດກິດຈະກຳເປັນຄູ່ ແລະ ເປັນກຸ່ມສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຮຽນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຍັງສາມາດຊ່ວຍສົ່ງເສີມສາຍພົວພັນກັບເພື່ອນຮ່ວມຫ້ອງໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ສ້າງບັນຍາກາດຫ້ອງຮຽນໃນດ້ານບວກ.

ວິດີໂອນີ້ແມ່ນໄດ້ອອກອາກາດທາງຊ່ອງໂທລະພາບສຶກສາ Lao ESTV ທາງຊ່ອງໂທລະພາບທາວທຽວລາວແຊັດ ຊ່ອງ 8, ທາງແພຼັດຟອມ ຄັງປັນຍາລາວ ແລະ ຊ່ອງຢູທູບ ວິດີໂອສໍາລັບການພັດທະນາຄູ Teacher Development Videos.

ດ້ວຍຍອດວິວຫຼາຍກວ່າ 2,9 ລ້ານວິວ ທາງຊ່ອງ YouTube ວິດີໂອສໍາລັບການພັດທະນາຄູ Teacher Development Videos ທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 2019 ໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ຖືວ່າເປັນຊ່ອງທີ່ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບທີ່ດີ. ຊ່ອງນີ້ ປະກອບດ້ວຍວິດີໂອສຳລັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສື່ການຮຽນການສອນທີ່ເປັນຟ້າຍສຽງສໍາລັບຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ຄູຝຶກສອນ ແລະ ຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານິເທດ. ວິດີໂອປະກອບມີຫຼາກຫຼາຍວິຊາຂອງຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃຫມ່ ແລະ ວິທີການສອນແບບໃຫມ່ດ້ວຍການປະຕິບັດຕົວຈິງ. ຄູສາມາດນໍາໃຊ້ວິດີໂອເຫຼົ່ານັ້ນເພື່ອກະກຽມບົດສອນ, ປັບປຸງວິທີການສິດສອນຂອງພວກເຂົາ, ແລະ ຮຽນຮູ້ ຫຼື ທົບທວນຄືນເຕັກນິກໃດໜຶ່ງສະເພາະ. ຄູຍັງສາມາດເປີດຟ້າຍສຽງ, ເພງ ແລະ ບົດເລື່ອງພາສາອັງກິດໃຫ້ນັກຮຽນຟັງໃນຫ້ອງຮຽນໄດ້.

ທ່ານສາມາດຮັບຊົມວິດີໂອທາງລິ້ງນີ້: VDO

E-learning team filming the new video

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຖືກຫມາຍໄວ້ *