participants explained what CPD system is and what departments are related

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບລະບົບການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນຫຍັງ ແລະ ພະແນກໃດແດ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມເປັນເວລາ 5 ວັນ ເພື່ອເສີມສ້າງທັກສະໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງໃຫ້ແກ່ຄູໃນໂຮງຮຽນ

ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບການສິດສອນ ແລະ ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ, ກົມສ້າງຄູ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕາລີ ແລະ ອົງການສາກົນເພື່ອການພັດທະນາສະຫະລັດອາເມລີກາ (ອົງການ USAID) ຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມເປັນເວລາ 5 ວັນໃຫ້ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ. ກອງປະຊຸມແມ່ນແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ນໍາທີ່ມີປະສິດທິພາບ ໃນການສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາອາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງໃຫ້ແກ່ຄູໃນໂຮງຮຽນ.

ການຝຶກອົບຮົມຈະຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍເດືອນ ມັງກອນ ຫາ ຕົ້ນເດືອນ ກຸມພາ 2024 ເຊິ່ງມີຄະນະຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 2.700 ຈາກ 30 ເມືອງເປົ້າໝາຍຂອງແຜນງານບິຄວາ. ທ່ານ ໄຊຍະພອນ ຈັນດາວົງ, ຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງປະຈຳ ວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ຝຶກໃຫ້ຄະນະຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບລະບົບການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ສະໜອງເຄື່ອງມືທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ, ນັ້ນຖືວ່າພວກເຮົາໄດ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການເປັນຜູ້ນຳໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຈະຊຸກຍູ້ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ ໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວໄປພ້ອມກັບທັກສະຂອງຄູ. ປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້ຈະມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການພັດທະນາຄຸນນະພາບການສອນ ແລະ ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ”.

Participants in Principal Training

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ

School principal doing classroom observation to support teacher

ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນເຂົ້າຮ່ວມການສັງເກດການສອນເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄູ

ທ່ານ ນາງ ໄໝມາລີ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ບ້ານ ນໍ້າຈາງ, ເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີໃນການເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ໂດຍທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ: “ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ, ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈບົດບາດສໍາຄັນຂອງຕົນໃນການສະຫນັບສະຫນູນ ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງໃຫ້ແກ່ຄູຢູ່ໂຮງຮຽນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ກອງປະຊຸມນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍສໍາລັບການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນຈະມີຜົນກະທົບດ້ານດີຕໍ່ປະສົບການການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນພວກເຮົາ.”

ກອງປະຊຸມແມ່ນຈະນຳສະເໜີຫົວຂໍ້ຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມສຳຄັນເຊັ່ນ: ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ, ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ພາລະບົດບາດຂອງຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄູທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ, ຍຸດທະສາດເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍຕໍ່ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ. ພ້ອມທັງ ເນັ້ນໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ຄູສອນ, ຊຸກຍູ້ການເຮັດວຽກເປັນທີມໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ນຳໃຊ້ເຕັກນິກການຮຽນຮູ້ດ້ວຍການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຍຸດທະສາດການປະເມີນຜົນ.

ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຄາດໄວ້ຂອງກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ນາງ ສົມວິໄລ ອຸພະໄຊ ຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງປະຈຳ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງສະຫວັນນະເຂດໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນວ່າ: “ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມນີ້, ຜູ້ອໍານວຍການຈະໄດ້ຮັບຊຸດອຸປະກອນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິງກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດກໍານົດວິທີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຄູໃນຕົວຈິງ ແລະ ບັນດາສື່ຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການຝຶກຄູດ້ານການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ.”

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຍຸດທະສາດຂອງແຜນງານບີຄວາ ໄລຍະ 2 ທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ສສກ) ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ, ເຊິ່ງແນໃສ່ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ສະໜອງໂອກາດໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງໃນຂັ້ນໂຮງຮຽນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ໂດຍຜ່ານການສ້າງຕັ້ງທີມງານຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານິເທດພາຍໃນແຕ່ລະເມືອງ ເຊິ່ງທີມດັ່ງກ່າວປະກອບມີ ຄູ, ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ໂດຍຍຸດທະສາດຂອງແຜນງານບີຄວາ ໄລຍະ 2 ແມ່ນພະຍາຍາມເພື່ອຮັບປະກັນການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.

ທ່ານ ນາງ ປິ່ນຕາ ອ້ວນພິນຍາ, ຜູ້ປະສານງານ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງ ອຸທຸມພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມນີ້ວ່າ: “ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຄູເປັນຜູ້ນໍາໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຄູດ້ານການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການຫັນປ່ຽນລະບົບການສຶກສາໃນລາວ, ໂດຍການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສະໜອງສື່ການຮຽນການສອນທີ່ຈຳເປັນແກ່ພວກເຂົາ. ພວກເຮົາເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພວກເຂົາຈະກາຍເປັນຜູ້ນຳພາການປ່ຽນແປງ ທີ່ຈະນຳໄປສູ່ການປັບປຸງຄຸນນະພາບການສອນ ແລະ ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.”

School principal supporting teacher with lesson preparation

ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຄູໃນການກະກຽມການສອນ

ພາຍຫຼັງສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມ, ຜູ້ອໍານວຍການຈະນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ໃຫມ່ ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງຂອງຄູໃນໂຮງຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄູໃຫ້ປະຕິບັດການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງໃຫ້ມີປະສິດຕິຜົນ ເພາະການວາງແຜນພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງຂອງຄູ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. ອີງຕາມແຜນວຽກ, ຈະມີການຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມເປັນເວລາເຄິ່ງວັນໃນສົກຮຽນ 2023-2024 ທີ່ບັນດາຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ຈະໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຮູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິງກັນ ແລະ ກັນ ໃນການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ ເໝາະສົມເພື່ອການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ.

ກົມສ້າງຄູ, ສສກ ໄດ້ພະຍາຍາມສົ່ງເສີມການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ ໃນຂັ້ນໂຮງຮຽນ. ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ຖືເປັນຂີດໝາຍອັນສຳຄັນໃນການສ້າງພື້ນຖານການສຶກສາທີ່ເຂັ້ມແຂງສຳລັບຄົນຮຸ້ນໃໝ່ ໂດຍການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ໃຫ້ພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ເພີ່ມທັກສະໃຫ້ແກ່ຄູ. ສສກ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ອົງການ USAID, ໄດ້ສົ່ງເສີມວັດທະນະທໍາການຮຽນຮູ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນລະດັບໂຮງຮຽນ ເພື່ອໃຫ້ຄູໄດ້ຮັບໂອກາດປັບປຸງຄຸນນະພາບການສອນທີ່ເທົ່າທຽບກັນ ແລະ ຄຳນື່ງເຖິງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນດ້ານການຮຽນການສອນ.