ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່ອາສາສະໝັກ

ນັກຮຽນລາວຈະຮຽນພາສາອັງກິດແບບມ່ວນຊື່ນ ພ້ອມທັງຈະໄດ້ຟັງສຽງເວົ້າທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍຂອງສຳນຽງຈາກຜູ້ທີ່ເວົ້າພາສາອັງກິດເປັນພາສາຫຼັກ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສປປ ລາວ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໂດຍຜ່ານແຜນງານປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ (ແຜນງານບີຄວາ), ແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງຂອດການຜະລິດສື່ການຮຽນ-ການສອນ ສໍາລັບຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ. 5 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ທີ່ຈະໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນນຳໃຊ້ໃນສົກຮຽນໃໝ່ ເດືອນກັນຍາ 2023 ນີ້. ປີນີ້ແມ່ນປີສຸດທ້າຍຂອງການປັບປຸງຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາແຫ່ງຊາດສະບັບປັບປູງໃໝ່ ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນມາແຕ່ປີ 2019.

ພາສາອັງກິດ, ວິຊາພາສາລາວ ແລະ ວິຊາວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນວິຊາທີ່ສອນຢູ່ໃນຂັ້ນ ປ. 5 ແມ່ນເປັນວິຊາທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ. ນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຮຽນພາສາອັງກິດຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນ ປ. 3. ເມື່ອນັກຮຽນໄດ້ຮຽນພາສາໃໝ່, ພວກເຂົາຕ້ອງການເຂົ້າເຖິງພາສາດັ່ງກ່າວໃນຫຼາຍໂອກາດເພື່ອຟັງ. ແຕ່ວ່າມັນອາດເປັນສິ່ງທ້າທາຍສໍາລັບຄູໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ຈະສາມາດຍົກຕົວຢ່າງການອອກສຽງພາສາອັງກິດ ຫາກຄູເອງກໍ່ຍັງບໍ່ທັນໝັ້ນໃຈໃນລະດັບພາສາອັງກິດຂອງຕົນ. ນັບແຕ່ຂັ້ນ ປ. 3, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ພ້ອມດ້ວຍແຜນງານບີຄວາ, ໄດ້ຮ່ວມມືກັບໂຮງຮຽນນາໆຊາດວຽງຈັນ (VIS) ຜະລິດສື່ຟາຍສຽງສຳລັບຫຼັກສູດພາສາອັງກິດ ເປັນເວລາ 3 ປີຕິດຕໍ່ກັນ, ແລະ ກໍ່ມີນັກຮຽນຫຼາຍຄົນໄດ້ສະໝັກໃຈເຂົ້າຮ່ວມການບັນທຶກສຽງສຳລັບວິຊາພາສາອັງກິດ.
ມື້ນີ້, ທ່ານ ຄຳຈັນ ລັດທະຍອດ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ) ແລະ ທ່ານ ນາງ ວາແນັດຊ້າ ເຮກາຕີ້, ເລຂາເອກ ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ໄດ້ມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທັງໝົດ 6 ຄົນທີ່ໄດ້ບັນທຶກສຽງວິຊາພາສາອັງກິດຂັ້ນ ປ.5. ພິທີດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ ໂຮງຮຽນນາໆຊາດວຽງຈັນ ໂດຍມີບັນດາແຂກ ແລະ ຄູອາຈານເຂົ້າຮ່ວມ. ນັກຮຽນໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກເປັນກຽດທີ່ສຸດທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນສະໜັບສະໜູນຂະແໜງການສຶກສາຂອງລາວ.

ນັກຮຽນອາສາສະໝັກກຳລັງບັນທຶກສຽງບົດເລື່ອງພາສາອັງກິດໃນສະຕູດິໂອຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ນັກຮຽນອາສາສະໝັກກຳລັງບັນທຶກສຽງບົດເລື່ອງພາສາອັງກິດໃນສະຕູດິໂອຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ທ່ານ ນາງ ວາແນັດຊ້າ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ໃນນາມລັດຖະບານອົດສະຕາລີ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຂອບໃຈມາຍັງນັກຮຽນທຸກຄົນທີ່ໄດ້ສະໝັກໃຈອັດສຽງໃນວຽກງານທີ່ສຳຄັນນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນວ່າ ນັກຮຽນທຸກຄົນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ມີເປັນຄວາມເປັນມືອາຊີບຫຼາຍ. ຂໍຂອບໃຈສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມໃນ ສປປ ລາວ”.

ທ່ານ ຄຳຈັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ຄູຂັ້ນປະຖົມຈະນຳໃຊ້ຟາຍສຽງໃນການກະກຽມບົດຮຽນ ແລະ ຍັງຈະເປີດສອນໃນຫ້ອງຮຽນໂດຍກົງ. ຍ້ອນການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ, ນັກສຶກສາລາວຈະສາມາດຟັງການເວົ້າໂດຍສຽງຂອງຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງພາສາ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບຟັງສຳນຽງທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນພາສາອັງກິດ”.

ນັກຮຽນໄດ້ບັນທຶກສຽງໃນບົດສົນທະນາ ແລະ ມີຫຼາຍບົດບາດເພື່ອໃຫ້ບົດຮຽນມີຊີວິດຊີວາ ແລະ ສົມຈິງກັບການສົນທະນາແບບທໍາມະຊາດ. ພວກເຂົາຍັງໄດ້ບັນທຶກສຽງຮ້ອງເພງຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ສຽງຂອງພວກເຂົາແມ່ນມ່ວນຫຼາຍ. ການອ່ານສຽງຂອງນັກຮຽນແມ່ນເຮັດໄດ້ດີ- ພວກເຂົາໄດ້ເນັ້ນການອ່ານຊ້າລົງ ແລະ ອອກສຽງແຕ່ລະຄໍາຢ່າງຈະແຈ້ງ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນຂັ້ນ ປ. 5 ຂອງລາວເຂົ້າໃຈ ແລະ ປະຕິບັດຕາມປຶ້ມແບບຮຽນ. ພວກເຂົາຍັງໄດ້ເຮັດໄດ້ດີໃນ ‘ການສະແດງທາງສຽງ’ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຟາຍສຽງຄືເຫດການແທ້ ແລະ ຄືຢູ່ໃນເຫດການດັ່ງກ່າວ.

ນັກຮຽນໄດ້ອັດສຽງໃນຫ້ອງບັນທຶກສຽງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ທີ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ), ເຊິ່ງຖືກນໍາໃຊ້ປະຈໍາວັນເພື່ອສົ່ງຂ່າວກ່ຽວກັບການສຶກສາຜ່ານລາຍການວິທະຍຸຂອງ ສວສ. ພວກເຂົາຮູ້ສຶກປະທັບໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ມາກະຊວງ ແລະ ໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບັນທຶກ ແລະ ການຕັດຕໍ່ສຽງ. ພວກເຂົາໄດ້ພົບກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຂຽນຫຼັກສູດ, ທີມງານວິຊາການດ້ານສຽງ ຈາກ ສວສ ແລະ ທີມງານແຜນງານບີຄວາ. ພວກເຂົາຍັງໄດ້ເບິ່ງປຶ້ມແບບຮຽນຂັ້ນ ປ. 5 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ເພື່ອເປັນແນວຄວາມຄິດທີ່ດີເພື່ອເຊື່ອມໂຍງກັບບົດສຽງອ່ານຂອງພວກເຂົາ. ນັກສຶກສາໄດ້ຊື່ນຊົມບັນດາຮູບແຕ້ມຂອງປຶ້ມແບບຮຽນທີ່ມີສີສັນສວຍງາມ ແລະ ມີຄວາມໝາຍທີ່ລວມເອົາຕົວແທນຂອງນັກຮຽນຈາກຫຼາກຫຼາຍຊົນເຜົ່າ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງສະເໝີພາບຂອງເດັກຊາຍ ແລະ ເດັກຍິງ, ແລະ ນັກຮຽນພິການ.

ສຳລັບຂັ້ນ ປ. 5. ຄູ່ມືຄູວິຊາພາສາອັງກິດຊັ້ນປໍ 5 ຈະມີສຽງເພງທັງໝົດ 104 ສຽງ ພ້ອມທັງມີຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຟາຍສຽງທີ່ຈະໃຊ້ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງສຽງທັງພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວ. ການນຳໃຊ້ສື່ດ້ານສຽງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄູລາວສາມາດນຳພາການສອນພາສາອັງກິດໃຫ້ນັກຮຽນໂດຍໃຊ້ສຽງທີ່ສົມຈິງ, ເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຟັງສຳນຽງພາສາອັງກິດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບົດຮຽນມີຄວາມຫ້າວຫັນ ແລະ ມ່ວນຊື່ນ.

ຟາຍສຽງແມ່ນຈະອັດໃສ່ຢູເອັດສ໌ບີ ແລະ ຈັດສົ່ງໃຫ້ແກ່ທຸກໂຮງຮຽນໃນ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງຈະສາມາດໃຫ້ດາວໂລດ ແລະ ຟັງໄດ້ຜ່ານທາງຊ່ອງທາງຢູທູບ: ວິດີໂອສໍາລັບການພັດທະນາຄູ Teacher Development Videos ແລະ ຜ່ານທາງແພຼັດຟອມ ຄັງປັນຍາລາວ Khang Panya Lao ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

ທີມອາສາສະໝັກຜູ້ທີ່ບັນທຶກສຽງພາສາອັງກິດສຳລັບຫຼັກສູດໃໝ່ຂັ້ນ ປ.5

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຖືກຫມາຍໄວ້ *