ການຂັດເລືອກຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານິເທດພາຍໃນທີ່ເມືອງຂົວ

ສະມາຊິກທີມງານຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານິເທດພາຍໃນໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໂດຍອີງໃສ່ທັກສະ ແລະ ປະສົບການ. ໃນນັ້ນ 56% ແມ່ນເພດຍິງ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ), ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຜ່ານແຜນງານປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂົ້າການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານໃນ ສປປ ລາວ (ແຜນງານບີຄວາ) ແມ່ນກໍາລັງສ້າງລະບົບການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງໃນທົ່ວປະເທດ. ວຽກງານການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ ແມ່ນຈະປະຕິບັດໂດຍຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ/ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ບັນດາຄູທີ່ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານິເນດພາຍໃນໃນແຕ່ລະເມືອງ. ຈຸດປະສົງເພື່ອສະໜອງການສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງໃຫ້ແກ່ຄູເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບການສອນໃນໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ກ້າວໄປເຖິງ ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນທີ່ດີຂຶ້ນ.

ທ່ານ ເກດ ພັນລັກ, ຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ຄູມີບົດບາດສຳຄັນໃນການປະຕິບັດຫຼັກສູດໃໝ່ ແລະ ຊຸກຍູ້ຜົນສຳເລັດໃນການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນ. ບົດຄົ້ນຄວ້າດ້ານການສຶກສາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄຸນນະພາບການສອນ ແລະ ການນໍາພາຂອງໂຮງຮຽນແມ່ນປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ. ເພື່ອໃຫ້ຄູສອນ ແລະ ຜູ້ນໍາດ້ານການສຶກສາມີປະສິດທິພາບສູງດ້ານວິຊາສະເພາະ, ພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ ແມ່ນກຸນແຈສູ່ຄວາມສໍາເລັດຂອງນັກຮຽນ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ, ຈະສ້າງກຸ່ມຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານິເທດຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ລະດັບກຸ່ມ ເພື່ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ພວກເຂົາ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ”.

ການທົບທວນຄືນການສະມັກເປັນຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານິເທດພາຍໃນໃນຂັ້ນເມືອງ

ຮອບວຽນການຮຽຮຮູ້ເພື່ອປຶກສາປະສົບການຜ່ານມາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ

ໃນເດືອນກຸມພາ ແລະ ເດືອນມີນາ ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມຄັດເລືອກທີມງານຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານິເທດພາຍໃນໃຫ້ແກ່ 30 ເມືອງເປົ້າໝາຍໃນ 7 ແຂວງເປົ້າໝາຍ (ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຄຳມ່ວນ). ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ວິທະຍາໄລຄູ 3 ແຫ່ງ ເຊິ່ງເປັນວິທະຍາໄລເປົ້າໝາຍຂອງແຜນງານບີຄວາ (ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນໍ້າທາ, ວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ ແລະ ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ).

ຄະນະກຳມະການຂັດເລືອກປະກອບດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈາກແຕ່ລະເມືອງເປົ້າໝາຍຈຳນວນ 30 ທ່ານ.

ກຸ່ມຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານິເທດພາຍໃນທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກປະກອບມີຄູສອນ (60%), ຜູ້ອໍານວຍການ/ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ(40%). ເງື່ອນໄຂການຄັດເລືອກສໍາລັບການເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມແມ່ນອີງໃສ່ຄຸນລັກສະນະຂອງຄູຝຶກທີ່ດີເຊັ່ນ: ປະສົບການການສອນຂັ້ນປະຖົມ, ຄວາມຮູ້ເນື້ອໃນວິຊາ, ຄວາມຮູ້ຂອງຫຼັກສູດໃຫມ່, ຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຄູ ແລະ ມີພາລະບົດບາດໃນການສະຫນັບສະຫນູນຄູສອນໃນຫ້ອງຮຽນຂອງພວກເຂົາ.

ຄະນະກຳມະການຄັດເລືອກຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄຳນຶງເຖິງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງດ້ານຕົວເລກສະມາຊິກເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ,ຫຼັງຈາກການຄັດເລືອກ ເຫັນໄດ້ວ່າ ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕົວເລກສະມາຊິກຍິງ-ຊາຍທີ່ເທົ່າທຽມກັນ. ສຳລັບກຸ່ມໃນຂັ້ນເມືອງ ແມ່ນມີສະມາຊິກເພດຍິງກວມ 56% ແລະ ທັງໝົດ 30 ເມືອງເປົ້າໝາຍແມ່ນບັນລຸຕົວເລກຕໍາ່ສຸດຕ້ອງມີເພດຍິງປະກອບ 50%.

ທ່ານ ເກດ ພັນລັກ ຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: “ວິທະຍາໄລຄູຈະນໍາພາການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງກຸ່ມຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານິເທດພາຍໃນ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຄູສອນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດ້ານວິຊາສະເພາະ. ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ, ໂດຍຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ຈະສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສະຫນັບສະຫນູນທີ່ຕ້ອງການໂດຍວິທະຍາໄລຄູເພື່ອປະຕິບັດພາລະບົດບາດນີ້”.

ການຝຶກອົບຮົມກຸ່ມຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານິເທດພາຍໃນ ຮອບທໍາອິດຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນເມສາ 2023 ນີ້, ເຊິ່ງຈະຝຶກໃຫ້ໂດຍ ຄູຝຶກຈາກວິທະຍາໄລຄູໃນ 3 ແຫ່ງເປົ້າໝາຍຂອງແຜນງານ ແລະ ຈະດຳເນີນຈົນເຖິງເດືອນມິຖຸນາ 2023. ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນຈະແນະນຳໃຫ້ຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານິເທດພາຍໃນມີຄວາມເຂົ້າໃຈອັນດຽວກັນກ່ຽວກັບວິໄສທັດຂອງກົມສ້າງຄູ ແລະ ລະບົບການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ, ຄວາມສາມາດໃນການຈັດການຝຶກອົມຮົມ ແລະ ການໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຄູ, ການຕິດຕາມການປະຕິບັດໃນຂັ້ນເພື່ອນຮ່ວມງານດ້ວຍກັນ, ການຈັດຮອບວຽນການຮຽນຮູ້ ແລະ ວິທີການດໍາເນີນການຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນ ພ້ອມທັງວິທີການກໍານົດ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາວິຊາຊີບຂອງຄູແຕ່ລະຄົນ.

ການຝຶກອົບຮົມຮອບທີສອງຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນກໍລະກົດຫາເດືອນສິງຫາ 2023 ນີ້. ກຸ່ມຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານິເທດພາຍໃນ ຈະເລີ່ມຝຶກອົບຮົມຄູຂັ້ນປະຖົມໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນໃນລະຫວ່າງສົກຮຽນ 2023-2024. ພວກເຂົາເຈົ້າຈະດໍາເນີນການຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແບບລາຍບຸກຄົນກັບຄູ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາປັບປຸງທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ການສອນ. ໃນການຝຶກອົບຮົມຈະປະກອບມີຫຼາກຫຼາຍເຄື່ອງມືດ້ານການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເຕັກນິກຕ່າງໆທີ່ຈະນຳໃຊ້ ເຊັ່ນ: ໃນການເຂົ້າຮ່ວມໂມງສອນ, ການສອນຮ່ວມ, ຮອບວຽນການຮຽນຮູ້ ແລະ ອື່ນໆ.

ຊ່ວຍເຫຼືອຄູໃນການກະກຽມແຜນການສອນ

ຊ່ວຍເຫຼືອຄູໃນການຝຶກຊ້ອມວິຊາວິທະຍາສາດ

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຖືກຫມາຍໄວ້ *