ພະຈິກ, 2023

ມາດຕະຖານການສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ 
ມີແຕ່ພາສາລາວ

ດາວໂຫລດ

ເມສາ, 2023

ການຊ່ວຍເຫຼືອຄູ 
ມີແຕ່ພາສາລາວ

ດາວໂຫລດ

ເມສາ, 2023

ຄວາມຮຸນແຮງບົນພື້ນຖານດ້ານເພດພາຍໃນໂຮງຮຽນ 
ມີແຕ່ພາສາລາວ

ດາວໂຫລດ

ກັນຍາ, 2020

ການຮັກສາປຶ້ມແບບຮຽນ 
ມີແຕ່ພາສາລາວ

ດາວໂຫລດ