Category: Alumni FAQ (VN)

Không. Cựu sinh viên Học bổng Chính phủ Australia không phải nộp phí khi tham dự các hoạt động dành cho cựu sinh viên. Tuy nhiên, bạn sẽ cần tự trả chi phí để tham dự các hoạt động, bao gồm chi phí đi lại và ăn ở. Những cựu sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thể nộp đơn xin hỗ trợ tài chính từ  Quỹ Hỗ trợ Cơ hội Bình đẳng để trang trải các chi phí này.

 

Các cựu sinh viên cũng có thể được yêu cầu đóng góp khoản tiền nhỏ cho một số sự kiện, chẳng hạn như sự kiện Hội ngộ cựu sinh viên và hội thảo đào tạo kéo dài hai ngày, để đảm bảo cam kết tham dự sự kiện và giúp chia sẻ chi phí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *