Category: Alumni FAQ (VN)

Không. Không có lệ phí thành viên khi tham gia vào Mạng lưới Cựu sinh viên Học bổng Chính phủ Australia.

Để tham gia vào các hoạt động này, bạn chỉ cần là cựu sinh viên Học bổng Chính phủ Australia. Tuy nhiên cũng có nhiều hoạt động mở cho các cựu sinh viên không thuộc Chương trình Học bổng Chính phủ Australia. Các cựu sinh viên không thuộc Chương trình Học bổng Chính phủ Australia sẽ được thông báo qua các kênh liên quan khi các sự kiện được mở cho họ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *