Category: Applicants FAQ (VN)

Ứng viên xin học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards) không bắt buộc phải xin học tại một trường đại học Australia trước khi nộp hồ sơ xin học bổng. Văn phòng học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam sẽ hỗ trợ ứng viên trong quá trình xin học tại một trường đại học Australia sau này nếu ứng viên được nhận học bổng Chính phủ Australia có điều kiện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *