Category: Applicants FAQ (VN)

Thạc sỹ tín chỉ (Master’s by coursework) là khóa học trong đó phần lớn thời gian yêu cầu học viên tham gia một số môn học bắt buộc và một số môn học lựa chọn. Thạc sỹ tín chỉ yêu cầu học viên phải tham dự các lớp giảng dạy, lớp học nhóm và các lớp thí nghiệm nhỏ, tùy thuộc vào khóa học và trường đại học. Thạc sỹ tín chỉ có thể bao gồm một bài luận hoặc một nghiên cứu nhỏ trong vòng một học kỳ.

Thạc sỹ nghiên cứu (Master’s by research) được trao sau khi học viên hoàn tất một đề tài nghiên cứu lớn, dưới sự dẫn dắt của một giáo sư hướng dẫn. Thông thường Thạc sỹ nghiên cứu không yêu cầu học viên phải tham gia nghe giảng hay đến lớp học, dù một số bằng Thạc sỹ nghiên cứu có thể có một, hai môn học bắt buộc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *