Category: Applicants FAQ (VN)

Theo một thỏa thuận giữa Đại học Quốc gia Australia (ANU) và Đại học Kinh tế Quốc dân (ĐHKTQD), chương trình đào tạo liên kết được áp dụng cho hai khóa học tại Đại học Quốc gia Australia: Thạc sĩ Kinh tế Quốc tế và Phát triển và Thạc sĩ Kinh tế Môi trường và Tài nguyên. Năm đầu tiên của chương trình đào tạo sẽ diễn ra tại Đại học Kinh tế Quốc dân và năm thứ hai tại Đại học Quốc gia Australia. Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards) chỉ chi trả cho năm thứ hai học tập tại Đại học Quốc gia Australia. Để biết thêm thông tin chi tiết về khóa học liên kết này, xin vui lòng xem tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *