Category: Alumni FAQ (VN)

Alumni360 hỗ trợ cựu sinh viên kết nối về các dự án và đề tài nghiên cứu được chia sẻ. Bạn cũng có thể tham gia Nhóm chuyên môn có liên quan đến lĩnh vực bạn quan tâm.

Chúng tôi có thể giúp bạn kết nối với những cựu sinh viên khác cùng lĩnh vực nghiên cứu trong số cựu sinh viên từ CSDL của chúng tôi Bạn có thể viết thư  bày tỏ mối quan tâm về đề tài nghiên cứu của bạn. Nếu phù hợp, bạn cũng có thể đăng ký làm diễn giả tiềm năng cho những hoạt động phát triển chuyên môn chẳng hạn như các buổi thảo luận chuyên đề. Vui lòng gửi emailcho chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *