Category: Alumni FAQ (VN)

Có. Để nộp đơn xin Học bổng Chính phủ Australia lần thứ hai, bạn phải có thời gian cư trú bên ngoài Australia sau khi hoàn thành chương trình học trước tối thiểu gấp đôi tổng thời gian bạn ở Australia (ví dụ: một người đã từng học ở Australia trong bốn năm theo Học bổng Chính phủ Australia sẽ không đủ điều kiện để nộp đơn xin Học bổng Chính phủ Australia khác cho đến khi người đó đã cư trú bên ngoài Australia được tám năm).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *