Category: Alumni FAQ (VN)

Tất cả các ứng viên và cựu sinh viên phải hiểu các quy tắc và nghĩa vụ trong thời gian hạn chế. Xin vui lòng đọc kỹ mục 8.7 (Quy tắc “Hai năm không quay lại Australia”) trong Sổ tay Chính sách Học bổng Chính phủ Australia .

Nếu bạn, với tư cách là cựu sinh viên Chương trình Học bổng Chính phủ Australia, muốn đến thăm Australia không quá 3 tháng trong thời gian hạn chế, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn xin Thư không phản đối từ Đại sứ quán Australia. Hãy làm theo hướng dẫn tại đây.

Nếu bạn định ở lại Australia dài hơn 3 tháng, bạn cần gửi yêu cầu tới Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia tại Canberra để được hỗ trợ (hòm thư điện tử: scholarships@dfat.gov.au ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *