ຕຸລາ, 2022

ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ.4 ສົກຮຽນ 2022-2023
ມີພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ

ດາວໂຫລດ

ຕຸລາ, 2022

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກແຜນງານບີຄວາ 2015-2020
ມີພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ

ດາວໂຫລດ

ກັນຍາ, 2021

ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ.3 ສົກຮຽນ 2021-2022
ມີພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ

ດາວໂຫລດ

ກັນຍາ, 2020

ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ.2 ສົກຮຽນ 2020-2021
ມີພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ

ດາວໂຫລດ

ມັງກອນ, 2020

ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ.1 ສົກຮຽນ 2019-2020
ມີພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ

ດາວໂຫລດ

ມິຖຸນາ, 2019

ການຝຶກອົບຮົມຄູຂັ້ນ ປ.1 ຂັ້ນຕອນ ແລະ ທີມງານ
ມີພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ

ດາວໂຫລດ

ມິຖຸນາ, 2019

Development of Accessible and Inclusive Learning Materials by Research Institute for Educational Sciences of Lao PDR
ມີແຕ່ພາສາອັງກິດ

ດາວໂຫລດ