ສາລະຄະດີຄູຕົວແບບ ທີ 5 – ການສອນນັກຮຽນຊົນເຜົ່າຢູ່ເຂດຫ່າງໄກ

ກົດເບິ່ງ


ສາລະຄະດີຄູຕົວແບບ ທີ 4 – ການປະດິດສື່ການສອນຈາກວັດສະດຸໃນທ້ອງຖິ່ນ

ກົດເບິ່ງ


ສາລະຄະດີຄູຕົວແບບ ທີ 3 – ການຊ່ວຍເຫຼືອຄູ

ກົດເບິ່ງ


ສາລະຄະດີຄູຕົວແບບ ທີ 2 – ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ

ກົດເບິ່ງ


ສາລະຄະດີຄູຕົວແບບ ທີ 1 – ຂ້ອຍຮັກອາຊີບຄູ

ກົດເບິ່ງ