Category: Applicants FAQ (VN)

Không, nhân viên của các công ty nước ngoài (bao gồm chi nhánh, công ty con của công ty nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam) hoặc các công ty có vốn đầu tư nước ngoài không đủ điều kiện nộp đơn xin học bổng.

Tuy nhiên, ứng viên là người khuyết tật đến từ các công ty nước ngoài được coi là hợp lệ và có thể nộp hồ sơ nếu đáp ứng tiêu chí tuyển chọn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *