Category: Applicants FAQ (VN)

Có, nếu bạn đang làm việc cho một dự án của Chính phủ ở cấp trung ương hoặc địa phương nhưng không phải là công chức/viên chức chính phủ, bạn có thể nộp đơn xin Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards) nếu bạn đáp ứng những yêu cầu của nhóm ứng viên tương ứng. Vui lòng xem chi tiết tại Tiêu chí hợp lệ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *