Category: Applicants FAQ (VN)

Không. Ứng viên không được nộp hồ sơ xin học bổng cùng bậc học với bằng cấp đã có. Tuy nhiên, ứng viên có hoàn cảnh khó khăn (ứng viên khuyết tật hoặc ứng viên ở các vùng nông thôn khó khăn theo quy định của Học bổng) hoặc ứng viên đang làm việc tại một số cơ quan trung ương có thể  nộp đơn xin học Thạc sỹ ở một lĩnh vực khác với lĩnh vực đã có bằng Thạc sỹ trước đó.

Ứng viên thuộc các nhóm khác nếu đang học Thạc sỹ sẽ được xem xét tùy từng trường hợp cụ thể

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *