Category: Alumni FAQ (VN)

Không. Bạn sẽ cần tự trả chi phí để tham gia các hoạt động, bao gồm chi phí đi lại và ăn ở. Những cựu sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thể nộp đơn xin hỗ trợ tài chính từ  Quỹ Hỗ trợ Cơ hội Bình đẳng để trang trải các chi phí này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *