Category: Alumni FAQ (VN)

Có nhiều cách để bạn có thể đóng góp và xây dựng mạng lưới cựu sinh viên Australia tại Việt Nam! Điều này bao gồm quảng bá Học bổng Chính phủ Australia thông qua mạng lưới của bạn, phát biểu tại các hội thảo cung cấp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm của bạn với những người nhận học bổng tại các cuộc hội thảo phổ biến thông tin trước khi lên đường và giúp tổ chức các hoạt động cựu sinh viên. Vui lòng liên hệ với nhóm Kết nối cựu sinh viên nếu bạn cần thêm thông tin về cách đóng góp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *