Category: Awardees FAQ (VN)

, bạn và thành viên gia đình theo bạn đều có thể đi làm. Bạn không cần xin giấy phép làm việc riêng. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn không nên làm việc trong kỳ học vì có thể làm ảnh hưởng đến việc học tập. Vui lòng xem tại đây để biết thêm thông tin về làm việc tại Australia. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *