ວິດີໂອ ທີ 21 – ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການດຳເນີນກິດຈະກຳເປັນຄູ່ ເປັນກຸ່ມ

ກົດເບິ່ງ


ວິດີໂອ ທີ 20 – ການຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນຊົນເຜົ່າ

ກົດເບິ່ງ


ວິດີໂອ ທີ 19 – ການປະດິດ ແລະ ການນຳໃຊ້ບັດຄຳ ແລະ ບັດຮູບພາບ

ກົດເບິ່ງ


ວິດີໂອ ທີ 18
ວິຊາພາສາອັງກິດ ຂັ້ນ ປ.4 ສາທິດວິທີການສອນສຽງທັງ 21 ສຽງ
ກົດເບິ່ງ


ວິດີໂອ ທີ 17
ວິຊາພາສາອັງກິດ ຂັ້ນ ປ.3 ການສອນສຽງທັງໝົດ 21 ສຽງ
ກົດເບິ່ງ


ວິດີໂອ ທີ 16
ວິຊາພາສາອັງກິດຂັ້ນ ປ.3 ການສອນສຽງ
ກົດເບິ່ງ


ວິດີໂອ ທີ 15
ວິທີການຮຽນການສອນທີ່ເນັ້ນໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ
ກົດເບິ່ງ


ວິດີໂອ ທີ 14
ເຕັກນິກ 13ຂ ຮຽນກ່ຽວກັບບົດເລື່ອງ ແລະ ປະເພດຂອງປະໂຫຍກ
ກົດເບິ່ງ


ວິດີໂອ ທີ 13
ເຕັກນິກ 13ກ ການສະຫຼຸບຫຍໍ້ ຫຼື ໂຄງສ້າງຂອງບົດເລື່ອງ
ກົດເບິ່ງ


ວິດີໂອ ທີ 12 ພາກ ຄ
ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນລະຫວ່າງ ການປະເມີນ ແລະ ພາຍຫຼັງການປະເມີນ
ກົດເບິ່ງ


ວິດີໂອ ທີ 12 ພາກ ຂ
ການປະເມີນຜົນການຮຽນໂດຍການຕັ້ງຄຳຖາມ
ກົດເບິ່ງ


ວິດີໂອ ທີ 12 ພາກ ກ
ວິທີການສັງເກດເພື່ອປະເມີນຜົນການຮຽນ
ກົດເບິ່ງ


ວີດີໂອ ທີ 11
ການສັງເກດການສອນ ແລະ ໃຫ້ຄຳ​ເຫັນ
ກົດເບິ່ງ


ວິດີໂອ ທີ 10
ເຕັກນິກການສອນທີ 15 ສຳລັບການຮຽນການສອນພາສາລາວຊັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ 1
ກົດເບິ່ງ


ວິດີໂອ ທີ 9
ເຕັກນິກການສອນທີ 8 ແລະ 9 ສຳລັບການຮຽນການສອນພາສາລາວຊັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ 1
ກົດເບິ່ງ


ວິດີໂອ ທີ 8
ເຕັກນິກການສອນທີ 6 ແລະ 7 ສຳລັບການຮຽນການສອນພາສາລາວຊັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ 1
ກົດເບິ່ງ


ວິດີໂອ ທີ 7
ເຕັກນິກການສອນທີ 4 ແລະ 5 ສຳລັບການຮຽນການສອນພາສາລາວຊັ້ນປະຖົທສຶກສາປີທີ 1
ກົດເບິ່ງ


ວິດີໂອ ທີ 6
ການນຳໃຊ້ປຶ້ມອ່ານເສີມເພ່ືອຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫຼືອການອ່ານດ້ວຍຕົນເອງ
ກົດເບິ່ງ


ວິດີໂອ ທີ 5
ການນຳໃຊ້ປຶ້ມອ່ານເສີມເພ່ືອກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ນັກຮຽນສູ່ການອ່ານດ້ວຍຕົນເອງ
ກົດເບິ່ງ


ວິດີໂອ ທີ 4
ເຕັກນິິກການສອນທີ 10-12 ສຳລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ 1
ກົດເບິ່ງ


ວິດີໂອ ທີ 3
ເຕັກນິິກການສອນທີ 1-3 ສຳລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ 1
ກົດເບິ່ງ


ວິດີໂອ ທີ 2
ການນໍາໃຊ້ເກນການປະເມີນ
ກົດເບິ່ງ


ວິດີໂອ ທີ 1
ການຈັດການຮຽນການສອນຢູ່ນອກຫ້ອງຮຽນ
ກົດເບິ່ງ