ເມສາ, 2019
ວຽກງານການສຶກສາສຳລັບນັກຮຽນຄູທີ່ຢູ່ບ້ານໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ພາກທີ 2

ມັງກອນ, 2018
ວິດີໂອກ່ຽວກັບໂຄງການລິເລີ່ມຂອງແຜນງານບີຄວາເພື່ອສະໜັບສະໜູນການເຂົ້າເຖິງໂຮງຮຽນ


ພຶດສະພາ, 2017
​ວຽກງານການສຶກສາສຳລັບນັກຮຽນຄູທີ່ຢູ່ບ້ານໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ພາກທີ 1