ມິຖຸນາ 2019
ໂຄສະນາໂທລະພາບການສົ່ງປຶ້ມແບບຮຽນໃນທ້າຍສົກຮຽນ


ກັນຍາ 2019
ໂຄສະນາໂທລະພາບວິທີການຮັກສາປຶ້ມແບບຮຽນ


ກັນຍາ 2019
ເລີ່ມຕົ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ສຳລັບຂັ້ນ ປ.1


ສິງຫາ 2019
ໂຄສະນາວິທະຍຸ ແລະ ຂໍ້ຄວາມໂທລະໂຄ່ງທີ່ປະກາດທົ່ວປະເທດເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມກ່ຽວກັບການສົ່ງມອບປຶ້ມແບບຮຽນຂັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 1 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່