ເດືອນຕຸລາ 2018 – ສິງຫາ 2020

ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານບີຄວາ – ໄລຍະ 1

ມີແຕ່ສະບັບພາສາອັງກິດ

ດາວໂຫລດ

ມັງກອນ 2019

ການປະເມີນຜົນທ້າຍໂຄງການຂອງ BNC – ບົດລາຍງານສະບັບເຕັມ 

ມີແຕ່ສະບັບພາສາອັງກິດ

ດາວໂຫລດ

ພະຈິກ 2018

ຍຸດທະສາດການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ ຂອງແຜນງານບີຄວາ

ມີແຕ່ສະບັບພາສາອັງກິດ

ດາວໂຫລດ