Category: Applicants FAQ (VN)

Không, chứng chỉ IELTS/TOEFL/ PTE Academic nộp sau khi hết hạn nộp hồ sơ vào ngày 1 tháng 5 năm 2023 sẽ được coi là không hợp lệ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *