Category: Applicants FAQ (VN)

Người đạt học bổng có trách nhiệm tuân thủ các thỏa thuận trong hợp đồng làm việc hoặc các thỏa thuận khác giữa người đạt học bổng và cơ quan chủ quản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *