Category: Alumni FAQ (VN)

Các cựu sinh viên có thể đăng ký theo Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên Australia (AAGF) để nhận được tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu ứng dụng. Kể từ năm 2022, Quỹ cung cấp các khoản tài trợ có giá trị tối đa 10.000 AUD cho mỗi cựu sinh viên, và tôi đa 20.000 AUD cho các hoạt động chung của cựu sinh viên.

Chúng tôi hiện đang cập nhật các hướng dẫn cho AAGF và sẽ thông báo cho cơ sở dữ liệu cựu sinh viên của chúng tôi sau khi hoàn thiện hướng dẫn này.

Để biêt thêm thông tin về các hỗ trợ khác cho Cựu sinh viên Học bổng Chính phủ Australia để phát triển chuyên môn, xin vui lòng xem ở đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *