Category: Applicants FAQ (VN)

, nếu bạn là nhân viên của một công ty nhà nước trung ương hoặc địa phương mà đủ điều kiện nộp hồ sơ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *