Category: Applicants FAQ (VN)

Tất cả các ứng viên phải nộp hồ sơ trực tuyến trên trang OASIS cùng với tài liệu kèm theo muộn nhất là đến hết ngày 1 tháng 5 năm 2023.

Hồ sơ xin học bổng giấy sẽ không được chấp nhận và sẽ được coi là không hợp lệ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *