Category: Applicants FAQ (VN)

Kinh nghiệm làm việc KHÔNG nhất thiết phải liên tục hoặc với cùng một cơ quan, nhưng phải là kinh nghiệm  gần đây và phù hợp với ngành học tập và lĩnh vực nghiên cứu mà ứng viên lựa chọn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *